1. redna seja KS Vače (6. 1. 2019)

KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VAČE

Datum: 07.01.2019

 

 

 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VAČE

 

 

ki je potekala v nedeljo, dne 06.01.2019 s pričetkom ob 9.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Vače, na naslovu Vače 28, 1252 Vače.

 

Sejo je vodil Miloš Kimovec, predsednik Krajevne skupnosti Vače. Zapisnik je vodila Brigita Plemenitaš.

 

  • Prisotni: Miloš Kimovec, Brigita Plemenitaš, Anže Indof, Ana Vrhovec, Danijela Indof, Boštjan Tič

  • Odsotni: Tomaž Cirar

 

Ugotovljeno je bilo, da je na seji prisotna potrebna večina članov. Podpisana lista prisotnosti se nahaja v prilogi tega zapisnika. Predlagan je bil naslednji

 

 

DNEVNI RED:

 

1.

Pregled in potrditev Zapisnika 1. konstitutivne seje sveta KS Vače z dne 14.12.2018

2.

Seznanitev z Odlokom o pokopališkem redu v Občini Litija z dne 24.10.2018 ter z Odlokom o načinu opravljanja obvezne 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Litija z dne 24.10.2018

3.

Sklic sestankov s predstavniki društev v KS Vače ter s predstavniki OŠ Gradec - POŠ Vače, Vrtca Litija - Enota Sonček ter Župnije Vače

4.

Vloga za najem športne dvorane na Vačah - Marjan Lizzi – Marlizz

5.

Pošta naslovljena na KS Vače

6.

Določitev tajnika KS Vače

7.

Določitev blagajnika KS Vače

8.

Določitev skrbnika spletne strani KS Vače

9.

Razno

 

 

Razprave v zvezi s predlaganim dnevnim redom ni bilo in je bil soglasno potrjen.

 

Ad 1.

Pregled in potrditev Zapisnika 1. konstitutivne seje sveta KS Vače z dne 14.12.2018

 

Na zapisnik, ki je bil po elektronski pošti posredovan vsem članom, ni bilo pripomb, zato je predsedujoči  dal na glasovanje potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Sveta KS Vače z dne 14.12.2018.

 

Izid glasovanja: 6 ZA, 0 PROTI

 

Sklep št. 1: Svet KS Vače potrjuje Zapisnik 1. konstitutivne seje sveta KS Vače z dne 14.12.2018

 

 

Ad2.

Seznanitev z Odlokom o pokopališkem redu v Občini Litija z dne 24.10.2018 ter z Odlokom o načinu opravljanja obvezne 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Litija z dne 24.10.2018

 

Predsedujoči je člane KS Vače seznanil z Odlokom o pokopališkem redu v Občini Litija z dne 24.10.2018 ter z Odlokom o načinu opravljanja obvezne 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Litija z dne 24.10.2018.  Določba Odloka o pokopališkem redu v Občini Litija, ki določa, da je upravljalec pokopališča Vače Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. se začne uporabljati s 1.1.2019. Iz navedenega izhaja, da KS Vače formalno ni več upravljalec pokopališča na Vačah.

 

Iz pripomb in mnenj na osnutek predmetnega odloka so razvidni nekateri razlogi za to spremembo:

Predsedujoči bo imel dne 9.1.2019 sestanek s KSP Litija. Na sestanku bo poskusil pridobiti o predmetni spremembi dodatne informacije, s katerimi bo seznanil člane KS Vače. Poskusil bo pridobiti tudi informacijo, kdo bo pristojen za sklenitev novih podjemnih pogodb z izvajalci pogrebnih storitev (govorci, nošenje zastave, kopanje jame,....) ter posledično, kdo bo izdal naročilnico za te storitve po novem.

 

Predlog: Krajane ter najemnike grobov je potrebno o navedeni spremembi obvestiti. Računom za plačilo grobarin za leto 2018 se priloži Obvestilo o spremembi upravljavca pokopališča, ki ga bo pripravila Brigita Plemenitaš. Obvestilo se bo objavilo tudi na spletni strani KS Vače ter na FB strani, ko bo le ta oblikovana.

 

Izid glasovanja: 6  ZA, 0 PROTI

 

Sklep št. 2: Računom za plačilo grobarin za leto 2018 se priloži obvestilo o spremembi upravljavca pokopališča na Vačah. Ostale krajane Vače se o navedeni spremembi preko spletne strani KS Vače in preko FB strani, ko bo le ta oblikovana.

 

Ad3.

Sklic sestankov s predstavniki društev v KS Vače ter s predstavniki OŠ Gradec - POŠ Vače, Vrtca Litija - Enota Sonček ter Župnije Vače

 

Predsedujoči je poudaril, da bi se člani KS Vače morali še v mesecu januarju 2019 sestati z vsemi predstavniki društev v KS Vače ter z ostalimi subjekti, s katerimi KS aktivno sodeluje, kot so OŠ Gradec - POŠ Vače, Vrtec Litija - Enota Sonček in Župnija Vače. Slednje bomo obiskali v njihovih prostorih, ostale pa bomo povabili v prostore KS Vače.

 

Predlog: Predstavnike društev v KS Vače  ter predstavnike OŠ Gradec - POŠ Vače, Vrtec Litija - Enota Sonček in Župnija Vače se povabi na sestanke, ki bodo potekali v mesecu januarju 2019. Osnutek vabila na sestanek s predlaganim dnevnim redom bo pripravila Brigita Plemenitaš. Vabila se bodo pošiljala bodisi po elektronski pošti, bodisi po navadni pošti. Za točen termin sestanka pa se bo predsednik KS Vače po potrebi uskladil po telefonu. Posameznega sestanka se bo udeležil predsednik KS Vače in en član (po predhodnem dogovoru).

 

Izid glasovanja: 6 ZA, 0 PROTI

 

Sklep št. 3: Predstavnike društev v KS Vače ter predstavnike OŠ Gradec - POŠ Vače, Vrtec Litija - Enota Sonček in Župnija Vače se povabi na sestanke, ki bodo potekali v mesecu januarju 2019

 

Ad4.

Vloga za najem športne dvorane na Vačah - Marjan Lizzi – Marlizz

 

KS Vače je prejela vlogo za najem dvorane s strani čarovnika Marjana Lizzi - Marlizz. Predstava bi potekala v nedeljo, dne 13.01.2018. Nastop bi trajal dve uri, telovadnico pa bi čarovnik potreboval 5 ur.

 

Špela Cvetežar, predstavnica KUD Lipa Vače, ki občasno ob nedeljah koristi telovadnico, je povedala, da je telovadnica ta termin prosta. Vsi prisotni člani smo se strinjali, da je takšnih dogodkov v našem kraju premalo in da se bomo s čarovnikom po telefonu dogovorili za simbolično najemnino. Prisotni člani KS Vače bi lahko po potrebi pomagali pri postavitvi stolov in pripravi telovadnice za ta dogodek.

 

Predlog: Predsednik KS Vače po telefonu pokliče čarovnika Marjana Lizzi - Marlizza ter se individualno dogovori za pogoje najema dvorane.

 

Izid glasovanja: 6 ZA, 0 PROTI

 

Sklep št. 4: Predsednik KS Vače po telefonu pokliče čarovnika Marjana Lizzi - Marlizza ter se individualno dogovori za pogoje najema dvorane.

 

 

Ad5.

Pošta naslovljena na KS Vače

 

Predsednik KS Vače nas je seznanil s problematiko prejemanja pošte, ki je avtomatično vročena njemu kot predsedniku. Največja težava nastane v času njegove daljše odsotnosti. Takrat pošte ne more prebrati in z njo seznaniti ostalih članov.  Nabiralnika za pošto za KS Vače nismo našli. Pogovarjali smo se o možnih rešitvah glede pošte. Anže Indof je povedal, da se lahko s poštarjem dogovorimo, da navadno pošto prinese k njemu, saj je pri njih vedno kdo doma. Če slučajno ne bi bilo nikogar, pa lahko pošto poštar preda Ani Vrhovec, ki stanuje zraven njega. Predsednik KS Vače bo priporočene pošiljke, ki so naslovljene na predsednika, dvigoval sam.

 

Predlog: Vse navadne poštne pošiljke, naslovljene na KS Vače, se na Pošti Slovenije d.d. preusmerijo na Indof Anžeta, na naslov Vače 68, 1252 Vače. S pomembnejšo pošto bo Anže Indof seznanjal člane KS Vače po elektronski pošti.

 

Izid glasovanja: 6  ZA, 0 PROTI

 

Sklep št. 5: Vse navadne poštne pošiljke, naslovljene na KS Vače, se na Pošti Slovenije d.d. preusmerijo na Indof Anžeta, na naslov Vače 68, 1252 Vače. S pomembnejšo pošto bo Anže Indof seznanjal člane KS Vače po elektronski pošti.

 

 

Ad6.

Določitev tajnika KS Vače

 

Prisotni člani KS Vače smo se strinjali, da bi bilo smotrno določiti tudi tajnika KS Vače. Po predhodnem pogovori in dogovoru smo se odločili, da za tajnika imenujemo Šter Radoslava, roj. 25.04.1949, Vače, Vače 70a, 1252 Vače. Tajnik bo vabljen na vse redne seje KS Vače. Funkcijo bo opravljal brezplačno. Mandat tajnika se konča istočasno kot mandat članov KS Vače, ki so ga imenovali.

 

Predlog: Za tajnika se imenuje Šter Radoslav, roj. 25.04.1949, Vače, Vače 70a, 1252 Vače.

 

Izid glasovanja: 6  ZA, 0 PROTI

 

Sklep št. 6: Za tajnika se imenuje Šter Radoslav, roj. 25.04.1949, Vače, Vače 70a, 1252 Vače.


 

Ad7.

Določitev blagajnika KS Vače

 

Predsednik KS Vače je predlagal, da določimo tudi t.i. blagajnika KS Vače. Ta bo skrbel za pripravo naročilnic ter za finančna poročila KS Vače.  

 

Predlog: Za blagajnika se imenuje Boštjan Tič, roj. 17.05.1985, Vače, Vače 77, 1252 Vače.

 

Izid glasovanja: 5  ZA, 0 PROTI

 

Sklep št. 7: Za blagajnika se imenuje Boštjan Tič, roj. 17.05.1985, Vače, Vače 77, 1252 Vače.

 

 

Ad8.

Določitev Skrbnika spletne strani KS Vače

 

Predsednik KS Vače je predlagal, da določimo skrbnika spletne strani KS Vače, ki bo skrbel za ažuriranje informacij na spletni strani in bo oblikoval in ažuriral tudi FB profil. Prisotni člani smo bili mnenja, da bi bil za to funkcijo primeren Tomaž Cirar. Z njegove strani smo naknadno pridobili informacijo, da se s sprejemom te funkcije strinja.

 

Predlog: Za urednika spletne strani in FB profila se imenuje Tomaž Cirar, roj. 19.04.1990, Vače, Klenik 1a, 1252 Vače.

 

Izid glasovanja: 6  ZA, 0 PROTI

 

Sklep št. 8: Za urednika spletne strani in FB profila se imenuje Tomaž Cirar, roj. 19.04.1990, Vače, Klenik 1a, 1252 Vače.


 

Ad8.

Razno

 

  • Člani KS Vače smo se strinjali, da bi se morali sestali z Vinkom Praprotnikom, izvajalcem del na pokopališču Vače (zid);

  • Dogovorili smo se, da bomo oblikovali nov cenik in pravila za najem dvorane na Vačah;

  • Do konca meseca januarja 2019 bomo izdelali plan dela za mandatno obdobje od 2019 do 2022.

  • V prvem kvartalu leta 2019 bomo organizirali zbor krajanov na katerega bomo povabili tudi Župana Občine Litije ter na katerem bomo krajane seznanili z našim planom dela.

  • Pred vhodom v prostore KS Vače se na tleh nahaja velik kup osebnih predmetov. Sklenili smo, da se izobesi obvestilo, s katerim bomo lastnika pozvali, naj predmete odstrani. Če obvestilo ne bo zaleglo, bomo do lastnika pristopili osebno.

 

Seja se je zaključila ob 12.00 uri.

 

Zapisala: Brigita Plemenitaš

 

 

                                                                                                KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

                                Predsednik Miloš Kimovec

 

 

 

Priloge:

  • Odlok o pokopališkem redu v Občini Litija z dne 24.10.2018

  • Odlok o načinu opravljanja obvezne 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Litija z dne 24.10.2018.

  • Lista prisotnosti z dne 06.01.2019


 

Krajevna skupnost Vače
Vače 28, 1252 Vače

T: 01 897 60 02
E: info@ksvace.si