2. redna seja KS Vače (30. 1. 2019)

KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VAČE

Datum: 31.01.2019

 

 
 

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VAČE

 

 


 

ki je potekala v sredo, dne 30.01.2019 s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Vače, na naslovu Vače 28, 1252 Vače.

 

Sejo je vodil Miloš Kimovec, predsednik Krajevne skupnosti Vače. Zapisnik je vodila Brigita Plemenitaš.

 

 • Prisotni: Miloš Kimovec, Brigita Plemenitaš, Anže Indof, Tomaž Cirar

 • Odsotni: Ana Vrhovec, Danijela Indof, Boštjan Tič 

Ugotovljeno je bilo, da je na seji prisotna potrebna večina članov. Podpisana lista prisotnosti se nahaja v prilogi tega zapisnika. Predlagan je bil naslednji

 

 

DNEVNI RED:

 

1.

Pregled in potrditev Zapisnika 1. redne seje sveta KS Vače ter zapisnikov iz sestankov z društvi

2.

Organizacija dogodka - ZBOR KRAJANOV

3.

Razdelitev nalog in funkcij med člane krajevne skupnosti

4.

Spletna stran in Facebook

5.

Dvorana

6. 

Razno

 

 

 

 Razprave v zvezi s predlaganim dnevnim redom ni bilo in je bil soglasno potrjen.

 


 

Ad 1.

Pregled in potrditev Zapisnika 1. redne seje sveta KS Vače ter zapisnikov iz sestankov z društvi

 

 

Na zapisnike, ki so bili v pregled in usklajevanje članom KS Vače posredovani tudi po elektronski pošti, ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje potrditev Zapisnika 1. redne seje Sveta KS Vače z dne 06.01.2019, Zapisnik sestanka z društvi z dne 13.01.2019 ter Zapisnik s sestanka z Društvom žena in deklet Vače z dne 17.01.2019.

 

Izid glasovanja: 4 ZA, 0 PROTI

 

Sklep št. 1: Potrdijo se Zapisnik 1. redne seje Sveta KS Vače z dne 06.01.2019, Zapisnik sestanka z društvi z dne 13.01.2019 ter Zapisnik s sestanka z Društvom žena in deklet Vače z dne 17.01.2019.


 

Ad2.

Organizacija dogodka - ZBOR KRAJANOV

 

 

Krajane Vač smo povabili na zbor krajanov, ki bo potekal v nedeljo, dne 03.02.2019 s pričetkom ob 10:00 uri v dvorani OŠ Vače. Zbora krajanov se bo udeležil tudi Župan Občine Litija. Na seji smo se dogovorili, da bo Brigita Plemenitaš pripravila prezentacijo, na kateri bodo oporne točke, ki bodo predsedniku v pomoč pri vodenju zbora. Za tehnične zadeve kot sta računalnik in projektor, bo poskrbel Tomaž Cirar.  Zatem smo točke dnevnega reda dopolnili še z bolj natančno vsebino in na ta način očrtali okviren potek zbora.

 

DNEVNI RED:

 

1.  Predstavitev novih članov KS Vače

 • Uvodni govor predsednika KS Vače ter predstavitev novih članov in njihovih vlog v KS Vače ter predaja besede Županu Občine Litija

 • Pozdravni govor Župana Občine Litija

2.  Seznanitev krajanov z novostmi v KS

 • Predstavitev novosti glede POKOPALIŠČA - kratek opis poteka gradnje, predstavitev novosti in seznanitev krajanov z novimi odloki občine glede pokopališke dejavnosti (Miloš)

 • Novosti na področju OPTIKE in VODOVODA (Miloš + vključite se Anže in Danijela, in povesta kaj sta slišala glede navedenega)

 • ČOVEK ČLOVEKU SOPOTNIK - brezplačni prevozi za starejše občane (Danijela)

3.  Planirane aktivnosti KS (Miloš)

 • Izgradnja igrišča na Vačah

 • Vodovod do vsake hiše

 • V sklopu obnove državne ceste Hotič - Kandrše priskrbeti še drugo infrastrukturo - pločniki (varna pot v šolo), javna razsvetljava, kanalizacija

 • Ureditev parkirišča in obračališča za avtobuse

 • Ureditev vaškega trga

 • Obnova in asfaltiranje lokalnih cest v KS Vače

4.  Seznanitev krajanov z odprtim občinskim prostorskim načrtom OPN.

 • Javni poziv k zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve OPN Litija (predstavi Župan)

5.  Razno

 • Prošnja Županu, da Vače bolj vključi v sprotno obveščanje in informiranje

 • Vprašanja in pobude krajanov

 • Povabilo na Geoss

 

V zvezi z organizacijo Zbora krajanov smo se dogovorili še, da se člani KS Vače zberemo v dvorani ob 8.30  in pripravimo vse potrebno za dogodek (stoli, mize,...). Vlasto Cirar obvestimo, da potrebujemo še prte ter dva mala pladnje za piškote, vse ostale piškote se lahko da na velike pladnje. KS Vače priskrbi še vodo (0,5 l flaške) in kozarce. 

 

Brigita Plemenitaš pošlje vabilo na Zbor krajanov po elektronski pošti še na POŠ Vače, Vrtec Litija ter vsem društvom v KS Vače.

 

Ad3.

Razdelitev nalog in funkcij med člane krajevne skupnosti

 

 

Predsednik KS Vače je predlagal, da se vsakemu posameznemu članu KS Vače dodeli posebna vloga oz. funkcija. Ker za vse člane še nismo uspeli dogovoriti nazivov, se bomo o dokončnih nazivih uskladili preko Viber-a.

 

Predlog: 

Miloš Kimovec - predsednik

Brigita Plemenitaš - podpredsednica in tajnik

Tomaž Cirar - IT

Boštjan Tič - finance (blagajnik)

Danijela Indof - tajnik

Ana Vrhovec - vizualna podoba KS Vače (fotografije, admini. pravice na FB)

Anže Indof - 

Rado Šter - tajnik

 

Izid glasovanja: 4 ZA, 0 PROTI

 

Sklep št. 3: Vsakemu posameznemu članu KS vače se dodeli funkcija in naloge, ki jih bo opravljal. Dokončni nazivi se uskladijo preko Viber-a in se potrdijo z sklepom na eni izmed naslednjih sej.

 

Ad4.

Spletna stran in facebook

 

 

Tomaž Cirar je predstavil aktivnosti, ki jih je izvedel za posodobitev spletne strani ter glede ustanovitve FB profila. Pri tem je naletel na nekatere ovire, ki jih odpravlja. 

 

Predlog: Predsednik KS Vače je predlagal, da se odprejo naslednji naslovi za e-pošto (tajništvo@ksvace.si, info@ksvace.si ter milos.kimovec@ksvace.si). 

 

*E-naslov tajništvo, bi se uporabljal za komunikacijo ter posredovanje uradnih dokumentov na Občino Litija (Brigita Plemenitaš).

 

E-naslov info, bi bil splošni naslov KS Vače, na katerega bi se obračali krajani in ostali.

 

Izid glasovanja: 4 ZA, 0 PROTI

 

Sklep št. 4: Odprejo se naslednji naslovi za e-pošto: tajništvo@ksvace.si, info@ksvace.si ter milos.kimovec@ksvace.si

 

Ad5.

Dvorana na Vačah

 

 

Prisotni člani smo se strinjali, da bi bilo potrebno izvesti določene aktivnosti v smeri boljšega trženja in uporabe dvorane na Vačah. Pri ostalih se bomo malo pozanimali, na kakšen način tržijo svoje dvorane. Predsednik se je sestal tudi z ravnateljem POŠ Vače na temo uporabe dvorane. Tomaž Cirar je predlagal, da bi bil enkrat na teden na voljo brezplačen termin za vse krajane KS Vače (vsak izmed članov bi bi bil enkrat zadolžen in obvezno prisoten v dvorani). Idejo smo na seji podprli.

 

Določiti bo potrebno tudi novo tarifo in z njo seznaniti uporabnike. Zastavili smo okvire za določitev tarife in sicer:

 • 5 EUR/h za društva v KS Vače

 • 8 EUR/h za ostala društva in klube izven KS Vače

 • 20 EUR za praznovanje rojstnega dne 

 • 50 EUR za komercialne namene.

 

Končni cenik in pravila za najem dvorane na Vačah bomo sprejeli s sklepom na eni izmed naslednjih sej.  

 

Ad6.

Razno

 

 

 • Širitev vrtca na Vačah (predsednik se je na temo širitve sestal z ravnateljema POŠ Vače in Vrtca Litija. Vsi so bili za širitev vrtca. Za širitev vrtca bi bil najbolj primeren prostor, ki ga sedaj uporablja Knjižnica Litija (v kletnih prostorih stavbe). Z njimi bo potreben sestanek, da se jih vpraša, ali bi bili pripravljeni preseliti knjižnico iz kletnih prostorov, v II. nadstropje. Ne glede na število čakajočih otrok v vrtcu na Vačah, bi vrtec potreboval en dodaten prostor za izvajanje svojih aktivnosti. Ko se bo s knjižnico dogovorilo za preselitev, bi KS naročila informativne ponudbe lokalnih izvajalcev za ureditev tal, sten in stropa za nove prostore knjižnice.

 • Urediti je potrebno še pooblastila za prevzem pošte, ki je naslovljena na KS Vače.

 • Odločili smo se, da uradnih ur ne bo. Na vrata KS Vače bomo obesili obvestilo, iz katerega bo razvidno, da se bomo za uradne ure s krajani dogovarjali individualno. 

 • Obravnavali smo tudi predlog in prošnjo za sofinanciranje z dne 28.01.2019, ki smo ga prejel s strani Jožeta Razoršek. Na prošnjo bo skupaj s predsednikom KS Vače odgovorila Danijela. Prošnjo bomo posredovali na Občino Litija ter ureditev tega odseka ceste umestili v naš plan. 


 

Seja se je zaključila ob 20.45 uri.

 

Zapisala: Brigita Plemenitaš

 

 

                                                                                              KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

Predsednik Miloš Kimovec

 

 

 

 

Priloge:

 

 • Lista prisotnosti z dne 30.01.2019

 • Predlog in prošnja za sofinanciranje (Jože Razoršek z dne 28.01.2019)

 

Krajevna skupnost Vače
Vače 28, 1252 Vače

T: 01 897 60 02
E: info@ksvace.si