3. redna seja KS Vače (22. 2. 2019)

KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VAČE

Datum: 22.02.2019

 

 

 

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VAČE

 

 

ki je potekala v četrtek, dne 21.02.2019 s pričetkom ob 17.30 uri v prostorih Krajevne skupnosti Vače, na naslovu Vače 28, 1252 Vače.

 

Sejo je vodil Miloš Kimovec, predsednik Krajevne skupnosti Vače. Zapisnik je vodila Brigita Plemenitaš.

 

 • Prisotni člani: Miloš Kimovec, Brigita Plemenitaš, Anže Indof, Tomaž Cirar, Danijela Indof

 • Odsotni člani: Ana Vrhovec, Boštjan Tič 

 • Ostali prisotni: Rado Šter, Janez Škrabanja (Eti d.d.)

Ugotovljeno je bilo, da je na seji prisotna potrebna večina članov. Podpisana lista prisotnosti se nahaja v prilogi tega zapisnika. Predlagan je bil naslednji

 

DNEVNI RED:

 

1.

Pregled in potrditev Zapisnika 2. redne seje sveta KS Vače 

2.

Odpis zatečenega stanja osnovnih sredstev

3.

Odpis neporavnanih zapadlih terjatev KS Vače do svojih dolžnikov

4.

Določitev postopka najema telovadnice, ureditev najemniških razmerij, prosti termini

5.

Električno polnilno mesto na parkiriščih pri pokopališču

6. 

Določitev odgovornih za sestanek z izvajalci pogrebnih storitev in ureditev podjemnih pogodb z njimi

7. 

Sprejem odločitve glede prošnje Dolgan Špele

8.

Organizacija sastanka s Praprotnik Vinkom (oporni zid na pokopališču)

9.

Popis prioritetnih nalog v KS Vače in priprava dopisa za Občino Litija

10.

Dogovor glede donatorstev in pomoči s strani krajanov

11. 

Razno

 

 

Razprave v zvezi s predlaganim dnevnim redom ni bilo in je bil soglasno potrjen.

 

 

Ad 1.

Pregled in potrditev Zapisnika 2. redne seje sveta KS Vače 

 

 

Na zapisnik, ki je bil v pregled in usklajevanje članom KS Vače posredovani tudi po elektronski pošti, ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje potrditev Zapisnika 2. redne seje Sveta KS Vače z dne 30.01.2019.

 

Izid glasovanja: 5 ZA, 0 PROTI

 

Sklep št. 1: Potrdi se Zapisnik 2. redne seje Sveta KS Vače z dne 30.01.2019.

 

Ad2.

Odpis zatečenega stanja osnovnih sredstev

 

 

Predsedujoči je prisotne člane seznanil, da je potrebno sprejeti odločitev glede morebitnega odpisa osnovnih sredstev KS Vače. V zvezi z navedenim smo pregledali Inventurni list osnovnih sredstev z dne 9.1.2019, ki je tudi priloga tega zapisnika. Strinjali smo se, da se odpišejo naslednja osnovna sredstva:

 • 0005 - Umetna trava - nabavljena dne 1.1.2005 (uničena)

 • 0012 - Mreža za odbojko telov. POŠ Vače - nabavljena dne 19.11.2010 (uničeno)

 • 0013 - Talna obloga za telovadnico POŠ Vače - nabavljena dne 23.04.2011 (uničena)

 • 0023 - Gol za nogomet - nabavljen dne 21.06.2018 (poškodovan).

 

Anže Indof pove, da je hišnik v POŠ Vače sam popravil poškodovani mizi za namizni tenis, kateri sta sedaj znova uporabni. Manjkata le mrežici za namizni tenis. Prisotni člani smo se strinjali, da se kupijo nove. Danijela Indof bo preverila pri proizvajalcu miz za namizni tenis, kakšni so pogoji nabave oz. roki za plačilo.

 

V zvezi z navedenim prisotni člani sprejmejo naslednja sklepa:

 

Sklep št. 2:  Odpišejo se osnovna sredstva, ki so na Inventurnem listu z dne 09.01.2019 navedena pod zaporednimi številkami: 0005, 0012, 0013 in 0023 (Izid glasovanja: 5 ZA, 0 PROTI).

 

Sklep št. 3:  Kupijo nove mreže za namizni tenis (Izid glasovanja: 5 ZA, 0 PROTI).

 

 

Ad3.

Odpis neporavnanih zapadlih terjatev KS Vače do svojih dolžnikov

 

 

Predsedujoči je člane seznanil, da obstaja seznam dolžnikov KS Vače, do katerih izkazujemo neporavnane obveznosti iz naslova grobarin in pogrebnih storitev ter najemnin za telovadnico. Vsem dolžnikom so že bili poslani pozivi na plačilo s strani Joži Belja (Občina Litija), na katere pa odziva ni bilo. Na seji smo se dogovorili, da predsedujoči pošlje v pregled seznam vseh dolžnikov in njihovih terjatev Brigiti Plemenitaš in Boštjanu Tiču. Če bo po pregledu ugotovljeno, da obstaja pravna podlaga za dokončni odpis (t.j.  stroški postopka izterjave bi bili v nesorazmerju z višino terjatve, nezmožnosti sodne izterjave zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ali zastaranja terjatve) bodo člani KS preko korespondenčne seje sprejeli sklep, da se predmetne terjatve odpišejo, o odpisu pa bo dokončno odločil občinski svet na podlagi priloženega seznama s strani KS Vače. 

 

Pogovarjali smo se tudi o tem, da bi KS Vače svojim dolžnikom pred uvedbo sodne izterjave posredovala dopis, s katerim bi jih še enkrat seznanila z uvedbo sodnih postopkov zoper njih in posledicami vložitve predlogov za izvršbo. Seznam dolžnikov se pregleda do najkasneje 01.03.2019, do takrat pa se odpošljejo tudi obvestila dolžnikom s strani KS Vače. 

 

Sklep št. 4:  Po pregledu seznama vseh dolžnikov se oblikuje seznam vseh dolžnikov in njihovih terjatev, ki so primerne za odpis. Člani KS Vače bodo nato preko korespondenčne seje sprejeli sklep o odpisu ter posredovali predlog za odpis na Občino Litija (Izid glasovanja: 5 ZA, 0 PROTI).

 

Sklep št. 5: Dolžnike, katerih obveznosti ne izpolnjujejo predpisanih kriterijev za odpis terjatev, bo KS Vače z dopisom še enkrat pozvala na poplačilo obveznosti in jih opozorila na posledice sodne izterjave (Izid glasovanja: 4 ZA, 1 PROTI)

 

 

Ad4.

Določitev postopka najema telovadnice, ureditev najemniških razmerij, prosti termini

 

 

Člani KS Vače ugotavljamo, da je potrebno postaviti nova pravila za najem telovadnice v POŠ Vače ter sprejeti nov cenik za najem telovadnice. Anže Indof nas je seznanil, da je najem telovadnice sedaj potekal tako, da se je poklicalo Dominika Pečarja, ki je najemniku izročil ključe in ga zabeležil v evideno uporabnikov. Šola je na KS Vače posredovala njihov predlog pravil oz. navodil za uporabo telovadnice, ki ga je Anže Indof nekoliko vsebinsko preoblikoval in mu dal ustrezno obliko. V navodila bo dodal še tarifo za čiščenje (50 EUR), v kolikor telovadnica po uporabi ne bo pospravljena. V vlogo pa je potrebno dodati še izjavo, da je najemnik telovadnice navodila prebral, jih razumel in da se z njimi strinja.  Ko bodo obrazci dokončni, se jih objavi na spletni strani in FB, skupaj s cenikom. Tomaž Cirar bo preveril možnost, da se objavi tudi koledarček zasedenosti telovadnice (v barvni shemi). Za potrebe čiščenja telovadnice bo KS Vače nabavila tudi komplet za čiščenje telovadnice (metla, smetišnica, sistem za pomivanje). Boštjan Tič bo Dominika Pečarja vprašal, če je pripravljen še naprej skrbeti za ključe in najem telovadnice (pod novimi pravili) in se z njim pogovoril o preteklem sodelovanju.

 

Odprlo se je tudi vprašanje zaklepanja športnega igrišča. Anže Indof bo poklical gospoda, ki sedaj skrbi za odklepanje igrišča in se z njim pogovoril glede preteklega in morebitnega nadaljnjega sodelovanja.

 

Sklep št. 6: Sprejme se nov cenik najema telovadnice v POŠ Vače, kot sledi:

 • 5 EUR/h za društva v KS Vače

 • 8 EUR/h za ostala društva in klube izven KS Vače

 • 20 EUR za praznovanje rojstnega dne

 • 50 EUR za komercialne namene

 • Aktiviranje alarma v POŠ Šole (po ceniku varnostne službe)

 • 50 EUR čiščenje in pospravljanje telovadnice s strani KS Vače

 (Izid glasovanja: 5 ZA, 0 PROTI)

 

Sklep št. 7: Usklajeno verzijo vloge za najem telovadnice, skupaj z navodili za najem telovadnice in cenikom, se objavi na spletni strani KS Vače in na FB strani. (Izid glasovanja: 5 ZA, 0 PROTI)

 

Sklep št. 8: Nabavi se sistem za čiščenje telovadnice (metla, smetišnica, sistem za pomivanje). (Izid glasovanja: 5 ZA, 0 PROTI)

 

Ad5.

Električno polnilno mesto na parkiriščih pri pokopališču

 

 

Na seji se nam je pridružil Janez Škrabanja, ki je zaposlen v družbi Eti d.d. S seboj je prinesel tudi električno polnilnico, ki jo družba Eti d.d. poklanja KS Vače (polnilnica je rabljena, a povsem delujoča in uporabna). KS Vače se Janezu Škrabanji iz srca zahvali, družbi Eti d.d. pa bomo posredovali pisno zahvala po elektronski pošti. 

 

Predsednik se bo poskusil dogovoriti s pristojnimi na Občini Litija, da se bo ob ureditvi parkirišča pri pokopališču, poskrbelo še za vse potrebne inštalacije za električno polnilnico. Dejstvo, da z njo KS Vače sedaj že razpolaga, bo zagotovo pripomoglo k pozitivni rešitvi naše prošnje. 

 

Sklep št. 9: Predsednik se bo poskusil dogovoriti s pristojnimi na Občini Litija za ureditev vseh potrebnih inštalacij za električno polnilnico na novem parkirišču pri pokopališču (Izid glasovanja: 5 ZA, 0 PROTI).

 

 

Ad6.

Določitev odgovornih za sestanek z izvajalci pogrebnih storitev in ureditev podjemnih pogodb z njimi

 

 

Predsednik je člane KS Vače seznanil z dopisom KSP Litija, s katerim od KS Vače zahtevajo posredovanje podatkov in dokumentacije v zvezi z najemniki grobov, kataster pokopališča, podjemne pogodbe z izvajalci pogrebnih storitev na Vačah in drugo. Herman Bizjak in Robert Garantini bosta podjemne pogodbe sklenila neposredno pri KSP Litija. Danijela Indof se bo sestala s Trdin Janezom (zastava) in Jurjevec Janezom (priprava za pogreb) v zvezi s sklenitvijo nove podjemne pogodbe. Če bosta pristala na ponovno sodelovanje, bomo njune podatke posredovali na KSP Litija, zaradi priprave nove podjemne pogodbe. KS Vače bodo sodelovale pri ureditvi podpisa teh pogodb s strani krajanov KS Vače. KS Vače bodo objavile razpis za iskanje govorca na pogrebih. Razpis pripravi Tomaž Cirar in ga objavi na FB strani.  

 

Sklep št. 10: Po zaključenih pogovorih z bivšimi izvajalci pogrebnih storitev se na KSP Litija pošlje seznam krajanov, s katerimi bo KSP Litija sklenila nove pogodbe. KS Vače bo sodelovala pri ureditvi podpisa teh pogodb s strani krajanov KS Vače (Izid glasovanja: 5 ZA, 0 PROTI).

 

Sklep št. 11: Na spletu se objavi razpis za novega govorca na pogrebih na Vačah (Izid glasovanja: 5 ZA, 0 PROTI).


 

Ad7.

Sprejem odločitve glede prošnje Dolgan Špele

 

 

Dolgan Špela je najemnica dveh grobov na pokopališču Vače. Do lani je plačevala oba. V začetku lanskega leta je posredovala dopis, da se enojnemu grobu štev. (V:X.Š:9 ) odpoveduje. Pred dnevi je dobila položnico za plačilo in zopet za oba.Naslednji dan pa je prejela še opomin za neplačani enojni grob za lansko leto, kljub poslanemu dopisu o  odpovedi najemne pogodbe v lasnkem letu. Grob štev. (V:IX.Š:22) želi še naprej in ga bo dosledno plačevala.

 

Sklep št. 12: Prošnji najmenice grobov Dolgan Špeli se ugodi.  Terjatev za najem enojnega groba štev. (V:X.Š:9 ) za leto 2017 se odpiše, saj se je najemnica pravočasno odpovedala grobu. O spremembi najema pri Dolgan Špeli se obvesti tudi računovodsko službo, da bo na KSP Litija oddala ustrezen seznam najemnikov (Izid glasovanja: 5 ZA, 0 PROTI).


 

Ad8.

Organizacija sastanka s Praprotnik Vinkom (oporni zid na pokopališču)

 

 

Predsednik je člane KS Vače seznanil, da ga je poklical g. Praprotnik, ki je zidal oporni zid na pokopališču. Želi namreč plačilo za svoja izvedena dela.  Dogovorili smo se, da se njim dogovorimo za sestanek. Obenem ga bomo pozvali, da nam predloži predlog računa po izvedenih količinah. Na sestanku bi se seznanili s preteklimi dogovori in se skušali dogovoriti, da g. Praprotnik ponudi določen popust KS Vače. Tomaž Cirar bo poskušal pridobiti primerjalno ponudbo.

 

Sklep št. 10: Predsednik se dogovori za sestanek s Praprotnik Vinkom na katerem se bomo poskušali izpogajati za nižje plačilo s strani KS Vače. Praprotnik Vinko mora predložiti tudi svoj predlog računa po izvedenih količinah (Izid glasovanja: 5 ZA, 0 PROTI).


 

Ad9.

Popis prioritetnih nalog v KS Vače in priprava dopisa za Občino Litija

 

 

Na Občino Litija je potrebno s strani KS Vače nasloviti dopis v zvezi z našimi prioritetnimi nalogami oz. projekti v letih 2019 in 2020. Strinjali smo se, da so naše prioritete naslednje:

 • izgradnja igrišča na Vačah

 • Ureditev varne šolske poti (Ržišče - Klanec)

 • Obnova in sanacija lokalnih cest 

 • Ureditev vodovodnega omrežja, kjer ga še ni

 • Pridobitev sredstev za projektno dokumentacijo za ureditev vaškega trga,

 • (Pridobitev sredstev za novoletno obdarovanje otrok?)....

 

Sklep št. 11: Predsednik bo na Občino Litija poslal uradni dopis v zvezi s prioritetnimi nalogami KS Vače v letih 2019 in 2020 (Izid glasovanja: 5 ZA, 0 PROTI).


 

Ad10.

Dogovor glede donatorstev in pomoči s strani krajanov

 

 

V zadnjem obdobju smo bili deležni donacij in pomoči s strani krajanov. Strinjali smo se, da je najmanj kar lahko storimo, da se jim zahvalimo in seznanimo javnost, če se seveda donator s tem strinja.

 

Brigita Plemenitaš bo iz e-naslova: tajnistvo@ksvace.si poslala zahvalo družbi Resal d.o.o. za donacijo peska za popravilo cest in družbi Eti d.d., Izlake za električno polnilnico.

 

Sklep št. 12: V primeru prejema donacije ali pomoči se vedno pisno zahvalimo (iz e-naslova: tajnistvo@ksvace.si). Zahvala se pošlje v vednost še predsedniku KS Vače, ki bo donatorja tudi poklical po telefonu in se še enkrat zahvalil in ga vprašal, če lahko objavimo njegovo lepo gesto  (Izid glasovanja: 5 ZA, 0 PROTI).


 

Ad11.

Razno

 

 

Pod razno smo preverili odprte zadeve iz prejšnjih sej in srečanj:

 

 • Dne 22.2.2019 bo potekal občni zbor gasilcev. Zaželeno je, da bi se ga nekdo od članov KS Vače udeležil, saj smo bili povabljeni.

 • Z župnikom na Vačah se še nismo uspeli sestati.

 • Z Janezom Jurjevcem se je potrebno sestati zaradi podpisa nove podjemne pogodbe, izobešanja zastave v prostorih KS Vače, obenem pa bi ga povprašali še o razmerah v župniji Vače.

 • Predsednik bo na KSP Litija podal prošnjo za ureditev zadev v skupnih prostorih stavbe na naslovu Vače 28 (odstranitev tujih predmetov iz hodnika v 1. nadstropju).

 • V soboto, dne 16.03.2019 ob 9.00 uri bi se člani KS Vače sestali zaradi ogleda lokalnih cest v KS Vače. 

 • Anže Indof se je z nogometnim klubom iz Litije dogovoril za obšolsko dejavnost - futsal.

 • Še vedno iščemo rešitev za postavitev oglasne deske na Vačah.

 • Predsednik se bo sestal s predstavniki Delavske hranilnice d.d. v zvezi s stroški obratovanja bankomata na Vačah.

 • Brigita Plemenitaš bo na KSP Litija naslovila vprašanje glede stanja projekta za odpravo fekalij v Udi in če lahko kako pripomoremo k hitrejši rešitvi problema.

 • Prejeli smo dopis Sveta za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija z dne 15.02.2019. Želijo, da jim posredujemo ime in priimek , naslov, telefonsko številko ter e-naslov člana KS, ki bo v KS imenovan za področje kulture, športno-rekreativne in socialne dejavnosti. Odgovor pričakujejo do 30.03.2019.

 • Prejeli smo obvestilo glede načrta Občine Litije, da bo subvencionirala nakup male čistilne naprave (predvidoma do leta 2020). O navedenem bomo seznanili krajane po naslednji redni seji KS Vače.

 • Brigita Plemenitaš bo poslala odgovor g. Jožetu Razoršku na njegovo prošnjo, ki ga je pripravila Danijela Indof.

 • Objavljen je bil 1. Javni poziv LAS Srce Slovenije v letu 2019 za sklad EKSRP. Rok za oddajo morebitnega projekta je do 29.4.2019. Do naslednje seje naj se člani seznanijo z razpisom, razmislijo in zberejo ideje. Predsednik nam je svojo že predstavil.

 • Za potrebe vodenja evidenc prejete in poslane pošte bo Tomaž Ciral izdelal delovodnik v excelu, ki bo vseboval podatke o evidenčni številki, pošiljatelju, prejemniku in kratki vsebini. Na vsako prejeto pošto se napiše datum prejema in delovodniško številko, pod katero je dokument vpisan.

 • Brigita Plemenitaš bo obvestila vrtec na Vačah, da bo v času zimskih počitnic telovadnica zasedena zaradi t.i. Aktivnih počitnic. Predsednik pokliče ravnatelja POŠ Vače, da se dogovori za mize v telovadnici. 

 

Seja se je zaključila ob 21.00 uri.

 

Zapisala: Brigita Plemenitaš

 

 

                                                                                              KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

Predsednik Miloš Kimovec

 

 

 

 

Priloge:

 

 • Lista prisotnosti z dne 21.02.2019

 • Inventurni list z dne 09.01.2019


 

Krajevna skupnost Vače
Vače 28, 1252 Vače

T: 01 897 60 02
E: info@ksvace.si