4. redna seja KS Vače (9. 4. 2019)

KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VAČE

Datum:09.04.2019

 

ZAPISNIK 4. REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VAČE

 

ki je potekala v ponedeljek, dne 8.4.2019 s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Vače, na naslovu Vače 28, 1252 Vače.

 

Sejo je vodil Miloš Kimovec, predsednik Krajevne skupnosti Vače. Zapisnik je vodila Brigita Plemenitaš.

 • Prisotni člani: Miloš Kimovec, Brigita Plemenitaš, Anže Indof, Tomaž Cirar, Boštjan Tič, Danijela Indof, Ana Vrhovec

 • Odsotni člani: /

 • Ostali prisotni: Rado Šter (tajnik), Anka Kolenc (Družinsko gledališče Kolenc, Društvo Geoss), Špela Cvetežar (Kulturno društvo Lipa Vače), Aleš Avbelj (PGD Vače) - 1. točka dnevnega reda

Ugotovljeno je bilo, da je na seji prisotna potrebna večina članov. Podpisana lista prisotnosti se nahaja v prilogi tega zapisnika. Predlagan je bil naslednji

 

DNEVNI RED:

 

1.

Nagovor povabljenim predsednikom društev, predstavitev termina čistilne akcije in predstavitev ideje letošnje čistilne akcije

2.

Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje sveta KS Vače

3.

Pregled poročila o opravljenem ogledu cest v KS Vače

4.

Priprava postopka za pridobitev ponudb izvajalcev za upravljanje s cestami

5.

Odpis neporavnanih zapadlih terjatev KS Vače do svojih dolžnikov

6. 

Izpolnitev Vloge za pridobitev sredstev za financiranje dvorane OŠ Vače

7. 

Električna polnilna mesta na parkiriščih (pri pokopališču, Slivna)

8.

Predstavitev ideje za prijavo na razpis za sredstva LAS in dodelitev nalog med člane KS

9.

Potrditev ideje za varno šolsko pot in pooblastilo za sodelovanje pri projektiranju regionalne ceste skozi naselje Vače

10. 

Pooblastilo blagajniku, da pripravi vse potrebno za izdajo računov za uporabnike telovadnice

11.

Razno

 

 

S predlaganim dnevnim redom so se strinjali vsi prisotni.

Ad 1.

Nagovor povabljenim predsednikom društev, predstavitev termina čistilne akcije in predstavitev ideje letošnje čistilne akcije

 

 

Predsednik je 4. redno sejo začel s kratkim nagovorom prisotnih predstavnikov društev in jih seznanil, da bo čistilna akcija letos potekala dne 11.5.2019 in sicer nekoliko drugače, kot prejšnja leta. Cilj akcije je spodbuditi krajane, da naredijo nekaj dobrega za svoj kraj. Skupaj s čistilno akcijo, bi potekala tudi delovna akcija na kateri bi uredili nekaj pomanjkljivosti v naši KS. 

 

Gasilce smo prosili, da očistijo Udo, ki je bila do nedavnega oporečna. Pred tremi tedni naj bi bila uspešno sanirana, vendar je potrebna temeljitega čiščenja, saj se v njej še vedno nahajajo fekalije. Gasilci bodo po čistilno - delovni akciji poskrbeli še za pogostitev prisotnih krajanov (postavitev miz, klobase,...). Obenem bi se uredila tudi pot oz. stopnice do Ude. Javna pot, ki poteka mimo Kodrmanove hiše je neprehodna. Uroš Klinc in okoliški prebivalci  so že izrazili interes za ureditev poti. KS Vače bi priskrbela tovornjak za odvoz odpadnega materiala.

 

Predsednik je povedal, da so skulpture proti Kleniku tudi potrebne prenove in da jih lahko v okviru delovne akcije na novo pobarvamo. Pri tem je Anka Kolenc povedala, da ima Društvo Geoss že izbranega izvajalca, ki bo skulpture obnovil in na njih izdelal novo streho. Na tem mestu smo se spraševali, katere stvari lahko v okviru pooblastil KS Vače sploh počnemo in za katere stvari so zadolženi drugi. Anka Kolenc je povedala, da je Društvo Geoss že pridobilo sredstva s strani Občine Litija za krajevne znamenitosti, vendar nikoli niso pridobili potrdila, da lahko z znamenitostmi upravljajo. 

 

Pogovarjali smo se, da bi bilo dobro, če bi se 11.5.2019 namestile tudi nove oglasne deske. Ana Vrhovec bo poskrbela za oblikovanje podobe oglasne deske. Anže Indof bo poklical v KZ Litija oz. Mercator in se skušal dogovoriti za dovoljenje, da oglasno desko umestimo na fasado trgovine. Nove oglasne deske bi zamenjale stare, obstoječe oglasne deske. Za izdelavo oglasnih desk bi se obrnili na enega izmed lokalnih mizarjev.

 

Ideja je bila tudi, da bi člane športnega društva Vače prosili, da ob tej priložnosti prebarvajo gole in uredijo igrišče ter pokosijo travo okrog športnega igrišča v Novih Vačah in v Slivni.

 

Odprte naloge članov KS Vače pred čistilno delovno akcijo so:

 • Pred samim dogodkom ponovno poklicati gasilce in se z njimi dogovoriti o podrobnostih

 • Dobaviti rokavice in vrečke (6 paketov gumjastih rokavic (lahko priskrbi Danijela Indof) + 6 paketov vreč za smeti)

 • Seznaniti krajane o dogodku (od ust do ust, društva pozovejo svoje člane, objava na FB, plakati)

 

Razno:

 • Špela Cvetežar je opozorila na zastarele javne razpise za pridobivanje sredstev občine za področje kulture, ki preferirajo tista društva, ki sodelujejo na prireditvah v Litiji. Podala bo pobudo za spremembo, takoj, ko bo zadevo preučila.

 • Špela Cvetežar je povedala še, da dne 7.4. ni bilo odziva na njihovo iskanje novih članov. Poskusili bodo še z drugimi pristopi. 

 • Anka Kolenc predlaga, da bi se enkrat na teden sestali in izmenjali informacije. Sporočili smo ji, da uradnih ur ni in da smo vedno na voljo. 

 

Sklep št. 1: Čistilno - delovna akcija bo potekala dne 11.05.2019 skladno s planiranimi aktivnostmi, ki so razvidne iz obrazložitve te točke (izid glasovanja: 7 ZA, 0 PROTI).

Ad 2.

Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje sveta KS Vače

 

 

Na zapisnik, ki je bil v pregled in usklajevanje članom KS Vače posredovani tudi po elektronski pošti, ni bilo pripomb.

 

Skupaj smo preleteli še odprte naloge iz 3. redne seje:

 • Telovadnica: na spletni strani in FB strani se morajo objaviti dokumente v povezavi z najemom telovadnice. Preveriti je potrebno ali ŠD Vače plačuje telovadnico. NLP si zapisuje najeme in izvedejo plačilo na koncu šolskega leta. Z novim letom se bomo striktno držali kriterijev za najem telovadnice in dosledno spremljali izvajanje. Sistem za čiščenje telovadnice je bil kupljen in se nahaja v telovadnici.

 • Podjemne pogodbe: dogovorjeno je bilo, da bodo vsi delali preko Hermana.  Janez Jurjevec je pri zadnjem pogrebu ostal brez plačila. Predsednik se je na komunali uspel dogovoriti za način plačila teh stroškov. Sklep št. 11. Ni bil realiziran. Na FB strani je potrebno objaviti razpis, da iščemo novega govorca na pogrebih. To uredi Tomaž.

 • Grob: Špela Dolgan  - v urejanju.

 • Praprotnik Vinko: Sestanek je potekal preko telefona. Stališče KS Vače je, da storitev plača Občina Litija, KS Vače pa plača Občini Litija obljubljenih 20.000 EUR. Občina je davčni zavezanec in plača le znesek 32.000 EUR + DDV. Zadeva se je sedaj ustavila na Občini Litija.

 • Donatorstva: preko maila tajništvo se pošlje zahvala družbi ETI za električno polnilnico. Pri družbi Resal d.o.o. se predsednik pozanima ali donacija vključuje tudi prevoz peska na lokacijo, kjer ga potrebujejo.

 • Bankomat – Karmen Juvančič iz DH d.d. je povedala, da so stroški bankomata le elektrika in telefon. Predsednik bo pridobil podatek še o dosedanji porabi.

 • Svet za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija potrebuje kontakt člana KS Vače. Odgovor pričakujejo do 18.4.2019. Dogovorili smo se, da bo predstavnica KS Vače Danijela Indof. Iz e-naslova tajništvo, se njene kontaktne podatke sporoči pristojni osebi.

 

Sklep št. 2: Potrdi se Zapisnik 3. redne seje Sveta KS Vače z dne 21.02.2019 (izid glasovanja: 7 ZA, 0 PROTI).


 

Ad 3.

Pregled poročila o opravljenem ogledu cest v KS Vače

 

 

Poročilo je pripravil Boštjan Tič, ki nam ga je na seji tudi predstavil. Izpostavil je najbolj kritične točke (Ržišče - Boltija, Cirkuše, Vovše….). Predlagali smo, da se dodajo še slike in da se ga malenkost dopolni (pomanjkljivosti na cesti v Potok, cesta proti Zg. Slivni,….). Končno poročilo je priloga tega zapisnika. Zadovoljni ugotavljamo, da se nekatere lokalne ceste že obnavljajo s strani KSP Litija. Krajane moramo seznanjati z našimi aktivnostmi.

 

Sklep št. 3: Dopolnjeno, končno Poročilo o ogledu cest se umesti v prilogo tega zapisnika. Tomaž Cirar bo delil informacijo o ogledu cest s krajani preko FB strani (izid glasovanja: 7 ZA, 0 PROTI).


 

Ad 4.

Priprava postopka za pridobitev ponudb izvajalcev za upravljanje s cestami

 

 

Člani KS Vače želimo, da je postopek imenovanja izvajalca za upravljanje z lokalnimi cestami transparenten. Predsednik bo pri sosednjih KS preveril, kako imajo urejeno to področje. Rado Šter bo govoril s Hermanom Bizjakom, kako je zadevo uredil z bivšimi člani KS Vače.

 

Sklep št. 4: Rado Šter se pogovori z Bizjak Hermanom glede preteklega sodelovanja s KS Vače. Miloš Kimovec pridobi informacije s strani sosednjih KS, kako imajo urejeno to področje (izid glasovanja: 7 ZA, 0 PROTI).


 

Ad 5.

Odpis neporavnanih zapadlih terjatev KS Vače do svojih dolžnikov

 

 

Brigita Plemenitaš in Boštjan Tič sta predstavila vse odprte, neplačane terjatve KS Vače do svojih dolžnikov. Ugotovili smo, da so nekatere terjatve že zastarane in izpolnjujejo vse kriterije za dokončni odpis. Seznam teh terjatev se nahaja v priponki tega zapisnika. Člani KS Vače smo bili soglasni, da se te terjatve odpišejo.

 

Odločili smo se tudi, da redne neplačnike (ki imajo neporavnane obveznosti več let zapored) pokličemo in jih pozovemo na plačilo. Potrebno je pridobiti njihove kontaktne podatke in preveriti njihove naslove, saj obstaja možnost, da so se preselili. Kontaktne podatke bo pridobil Tomaž Cirar, zato se mu pošlje seznam neplačnikov.

 

Sklep 5: Odpiše se terjatve, ki izpolnjujejo kriterije za odpis in sicer skladno s seznamom, ki se nahaja v prilogi tega zapisnika (izid glasovanja: 7 ZA, 0 PROTI).


 

Ad 6.

Izpolnitev Vloge za pridobitev sredstev za financiranje dvorane OŠ Vače

 

 

Do najkasneje 24.4.2019 je potrebno oddati Vlogo za financiranje dvorane POŠ Vače s strani Občine

Litija. Vlogo izpolnjuje Anže Indof, ki se bo za določene podatke obrnil še na blagajnika Boštjana Tiča. Ko 

bo vloga dopolnjena, jo bo predsednik posredoval pristojnim na Občini Litija v pregled.

 

Sklep 6: V postavljenem roku se na Občino Litija odda popolna vloga za financiranje dvorane POŠ Vače (izid glasovanja: 7 ZA, 0 PROTI).


 

Ad 7.

Električna polnilna mesta na parkiriščih (pri pokopališču, Slivna)

 

 

Dne 1.4. 2019 je potekal sestanek s predstavnikom Elektra Ljubljana d.d., ki sta se ga udeležila Miloš Kimovec in Rado Šter in na katerem je bila predstavljena njihova električna polnilna postaja. Izkazalo se je, da ima le-ta kar nekaj praktičnih prednosti (priklop, stroškovno mesto, polnjenje 60% v treh urah za 3x20 A, zemljevid polnilnih postaj). Predstavnik je še povedal, da projekte običajno peljejo preko Eko sklada, ki financira 99% vrednosti. Pogoj je, da je Občina vključena v območje Naturai 2000. Navedeni kriterij naša občina izpolnjuje. Občina se bo morala prijaviti na Eko sklad in založiti sredstva, ki jih bo potem dobila nazaj od Eko sklada (strošek je cca 3.000 EUR). Električna polnilnica bo obratovala tako, da bo v lasti Občine Litija, ki se bo odločila, kako se polnjenje plačuje (tarifa, način plačila,….). Rešitev se zdi optimalna.

 

Sklep 7: Miloš Kimovec bo poskrbel za izpeljavo projekta za nakup električnih polnilnic preko Občine Litija (izid glasovanja: 7 ZA, 0 PROTI).


 

Ad 8.

Predstavitev ideje za prijavo na razpis za sredstva LAS in dodelitev nalog med člane KS

 

 

Predsednik nam je predstavil svojo idejo za sodelovanje KS Vače in oddajo projekta na 1. javnem pozivu LAS Srce Slovenije v letu 2019 za sklad EKSRP. Rok za oddajo projekta je do 29.4.2019. Predsednik vidi možnost za pridobitev sredstev v okviru spodbujanja razvoja medgeneracijskega sodelovanja v naši KS (gre za znesek 40.000 EUR oz. 80.000 EUR, če vključimo še partnerja). S pridobljenimi sredstvi bi izvedli tri projekte:

 1. Uredili bi prostor v POŠ Vače v 3. nadstropju ter vanj umestili dva računalnika, na katerih bi se starejši učili s pomočjo mladih. V okviru šole, bi poiskali prostovoljce. Starejši bi v teh prostorih učili mlade rokodelskih spretnosti. Prostor pa bi bil obenem knjižnica in zbirna točka vseh generacij,....

 2. Učilnica v naravi (lokacija Rožnice - izdelajo se lesene klopi, izkoristijo se dane lesene površine)

 3. Ureditev trim steze (na kateri bi starejši (izkušeni športniki) učili mlade, kako se pravilno izvaja vaje,....obenem bi steza predstavlja spodbudo starejšim za gibanje). 

Predsednik se je obrnil za pomoč k članom KS Vače pri pridobivanju treh ponudb za vsak posamezen primer (Ana Vrhovec priskrbi popis del preko PVP d.o.o., Tomaž Cirar pridobi ponudbe za dva računalnika). Miloš Kimovec bo poslal prošnjo za izdajo soglasja za postavitev učilnice v naravi na župnijo oz. škofijo. Anže Indof je že govoril z upokojenci, ki so pripravljeni sodelovati. Poiskati je potrebno zasebnike in družbe, ki  bi posodili KS Vače sredstva v primeru, da uspemo s projektom.

 

Sklep 8: Miloš Kimovec bo pripravil projekt za prijavo na razpis za sredstva LAS, pri čemer računa na pomoč članov KS pri pridobivanju ponudb (izid glasovanja: 7 ZA, 0 PROTI).


 

Ad 9.

Potrditev ideje za varno šolsko pot in pooblastilo za sodelovanje pri projektiranju regionalne ceste skozi naselje Vače

 

 

Dne 18.3.2019 sta se Miloš Kimovec in Rado Šter udeležila sestanka z Občino Litija in Direkcijo za infrastrukturo zaradi načrtovanja državne ceste skozi Vače, ki še ni bila projektirana. Projekt naj bi bil predvidoma zaključen  2021. Naša predstavnika sta na sestanku predlagala, da se istočasno zgradi tudi varna šolska pot od kraja Ržišče do Klanca. V mesecu maju 2019 si bo Aljaž Hude ogledati teren in takrat bi se Rado vključil, da mu predstavi naše ideje na terenu. Pri direkciji se strinjajo, da gre varna pot mimo cest in s čim manj pločniki. Rado Šter je predložil tudi skico varne šolske poti, s katero se člani KS strinjamo in se nahaja v prilogi tega zapisnika. 

 

Sklep št. 9: Radota Štera pooblaščamo, da sodeluje in komunicira s pristojnimi organi pri projektiranju državne ceste ter varne šolske poti na Vačah (izid glasovanja: 7 ZA, 0 PROTI)


 

Ad 10.

Pooblastilo blagajniku, da pripravi vse potrebno za izdajo računov za uporabnike telovadnice

 

 

Zaradi razbremenitve predsednika se pooblasti blagajnika Boštjana Tiča, da pripravi in uredi vse potrebno za izdajo računov za uporabnike telovadnice (s sodelovanjem s predstavniki Občine Litija).

 

Sklep št. 10:  Blagajnika Boštjana Tiča se pooblašča, da pripravi in uredi vse potrebno za izdajo računov za uporabnike telovadnice (izid glasovanja: 7 ZA, 0 PROTI).


 

Ad 11.

Razno

 

 

Člani KS smo se dogovorili, da je slovenska zastava na stavbi, kjer so prostori KS Vače, ves čas izobešena.

 

Sklep št. 11:  Slovenska zastava je na stavbi na naslovu Vače 28 na Vačah, kjer se nahajajo prostori KS Vače,  ves čas izobešena (izid glasovanja: 7 ZA, 0 PROTI).

 

Izpostavljeno je bilo, da GVO še ni izvedel vseh potrebnih del (neasfaltirani prekopi). S strani KS Vače jih je potrebno na to opozoriti.

 

Sklep št. 12:  Tomaž Cirar pošlje preko e-naslova: info@ksvače.si  dopis na GVO glede neizvedenih del (izid glasovanja: 7 ZA, 0 PROTI).                                                                                            

Predsednik je člane KS Vače tudi seznanil z dopisom Vinka Podbevška iz Lovske družine Vače, v katerem izpostavlja problematiko prehoda medvedov skozi lovišče Vače (zaradi reje ovc, koz, klanja in odmetavanja odpadkov,....). Pse morajo imeti lastniki na povodcih. Prepovedano je pasti koze v gozdu. V praksi pa škodo povzročajo tudi vietnamski prašički za katero lovci ne odgovarjajo ter ob enem opozarjajo, da v Evropo prihaja prašičja kuga.

 

Seja se je zaključila ob 21.45 uri.

 

Zapisala: Brigita Plemenitaš

KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

Predsednik Miloš Kimovec

 

 

Priloge:

 

 • Lista prisotnosti z dne 8.4.2019

 • Seznam terjatev, ki izpolnjujejo kriterije za dokončni odpis

 • Končno poročilo o opravljenem ogledu cest v KS Vače

 • Skica varne šolske poti, izdelana s strani Šter Radota

 

Krajevna skupnost Vače
Vače 28, 1252 Vače

T: 01 897 60 02
E: info@ksvace.si