5. redna seja KS Vače (20. 6. 2019)

KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VAČE

Datum: 20.6.2019

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 5. REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VAČE

 

 

 

 

ki je potekala v ponedeljek, dne 19. 6. 2019 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Vače, na naslovu Vače 28, 1252 Vače.

 

Sejo je vodil Miloš Kimovec, predsednik Krajevne skupnosti Vače. Zapisnik je vodila Brigita Plemenitaš.

    Prisotni člani: Miloš Kimovec, Brigita Plemenitaš, Anže Indof, Tomaž Cirar, Boštjan Tič, Ana Vrhovec

      Odsotni člani: Danijela Indof,

      Ostali prisotni: /

Ugotovljeno je bilo, da je na seji prisotna potrebna večina članov. Podpisana lista prisotnosti se nahaja v prilogi tega zapisnika. Predlagan je bil naslednji

 

DNEVNI RED:

 

1.

Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje sveta KS Vače

2.

Odprte naloge članov KS Vače

3.

Vaški trg

4.

Odpis neporavnanih zapadlih terjatev KS Vače do svojih dolžnikov

5.

Izgradnja igrišča na Vačah

6.

Razno

 

 

S predlaganim dnevnim redom so se strinjali vsi prisotni.

 

Ad 1.

Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje sveta KS Vače z dne 8. 4. 2019

 

 

Na zapisnik, ki je bil v pregled in usklajevanje članom KS Vače posredovani tudi po elektronski pošti, ni bilo pripomb.

 

Sklep št. 2: Potrdi se Zapisnik 4. redne seje Sveta KS Vače z dne 8.4.2019 (izid glasovanja: 6 ZA, 0 PROTI).

 

 

Ad 2.

Odprte naloge članov KS Vače

 

 

V nadaljevanju smo se pogovarjali o naših odprtih nalogah:

 

-    Telovadnica: Predsednika je kontaktiral predstavnik NLP, ki želi, da mu izstavimo račun za uporabo telovadnice, pod pogoji, ki so bili dogovorjeni še s prejšnjimi člani KS Vače. Evidenco ur uporabe telovadnice pri NLP spremlja Maša Mesarič. Boštjan Tič jo bo kontaktiral in poskrbel za izstavitev fakture.

 

-      Anže Indof pove, da je uporaba telovadnice do 16.00 ure, v upravljanju POŠ Vače. V začetku septembra bi sklicali sestanek z uporabniki telovadnice, da se pogovorimo o pogojih uporabe telovadnice (želimo, da so pogoji enotni za vse – vsa društva na Vačah plačujejo uporabo telovadnice, za namen prireditve jo imajo brezplačno). Pogovoriti se moramo tudi s KUD Lipa Vače glede uporabe telovadnice ob nedeljah (kako pogosto jo koristijo, praznovanje rojstnih dni,….),

 

  • KS Vače ima v lasti tudi sobo in sanitarije zraven telovadnice. Sobo sedaj uporabljajo pevci iz KUD Lipa Vače ter učitelj igranja kitare iz Litije. Uporabe prostora do sedaj nismo zaračunavali. Odločili smo se, da bomo v zameno za brezplačno uporabo tega prostora zahtevali, da učitelj prostore vsaj enkrat na mesec očistiti in poskrbi za sanitarni material v sanitarnih prostorih.

 

-    Govorec na pogrebih: Tomaž Cirar je na FB strani KS Vače dne 19.6.2019 javno objavil, da KS Vače išče govorca na pogrebih. Na objavo se je hitro odzvala Jasna Klinc, ki je zainteresirana opravljanje funkcije govorca. Jasni Klinc se s strani KS Vače pošlje zahvalo za odziv ter osnovne informacije glede omenjene funkcije.

 

-     Grob: Špela Dolgan  - s strani računovodstva Neras d.o.o. (Nežka Končar) smo prejeli informacijo, da je preverila zadevo in se uskladila s KSP Litija. Meni, da je od zadnjega pokopa minilo več kot 10 let. Nežka je poslala na Občino Litija dopis, da se lahko terjatev odpiše (Sklep s strani KS Vače je bil že sprejet).

 

-    Praprotnik Vinko: Ideja, da storitev v celoti krije Občina Litija, KS Vače pa plača Občini Litija 20.000 EUR, kolikor je bilo dogovorjeno, ni bila realizirana. Občina Litija je namreč že nakazala znesek 8.000,00 EUR Praprotnik Vinku. Praprotnik Vinko še ni izstavil računa KS Vače za razliko.

 

-   Donatorstva: Pri družbi Resal d.o.o. se je predsednik pozanimal, ali donacija vključuje tudi prevoz peska na lokacijo, kjer ga potrebujejo. Prejeli smo odgovor, da prevoz ni vključen in da ne glede na lokacijo, prevoz enega tovornjaka peska stane 20,00 EUR.

 

-  Bankomat – Predsednik bo pridobil podatek še o dosedanji porabi oz. stroških povezanih z bankomatom (elektrika in telefon).

 

-    Pridobitev ponudb za upravljanje s cestami – Rado Šter je pridobil ponudbo s strani Hermana. Družba Resal d.o.o. ni zainteresirana za to službo. Miloš preveri pri drugih KS kako imajo urejeno to področje.

 

-   Odpis terjatev – Brigita pripravi dopis za Občino Litija s priloženim seznamom za dokončni odpis nekaterih neplačanih terjatev.

 

  • Na prejšnji seji smo se odločili, da redne neplačnike (ki imajo neporavnane obveznosti več let zapored) pokličemo in jih pozovemo na plačilo. Boštjan pošlje Tomažu seznam dolžnikov, da bo pridobil njihove kontakte, ki bodo osnova za pozivanje na plačilo s strani KS Vače.

 

-    Električna polnilna mesta – Predsednik je pridobil informacijo, da električna polnilnica na parkirišču pri pokopališču (ali bo tudi v Slivni še ni znano).

 

-     Zaradi razbremenitve predsednika bo le ta pooblastil blagajnika Boštjana Tiča, da pripravi in uredi vse potrebno za izdajo računov za uporabnike telovadnice (s sodelovanjem s predstavniki Občine Litija).

 

-   Oglasna deska pri trgovini: Izdelala se bo nova lesena  oglasna deska ustreznih dimenzij. Boštjan izdeluje napise.  Pritrditi moramo tudi trgovinsko tablo, ko bomo postavljali svojo.

 

 

Ad 3.

Vaški trg

 

 

Predsednik in Rado Šter sta se sestala s profesorjem iz Fakultete za geodezijo in se dogovorila, da bodo študenti izvedli geodetske meritve Vaškega trga. Projekt je bil uspešno izpeljan. Profesor je zelo zainteresiran tudi za nadaljnje sodelovanje (projektne, diplomske naloge,….).

 

Sredstev za ureditev Vaškega trga v proračunu do leta 2020 ni predvidenih. KS Vače bo kljub navedenemu postopno pričela z aktivnostmi in pripravo osnove za oživitev oz. zagon tega projekta (povezovanje s fakultetami, spremljanje razpisov,….).

 

 

Ad 4.

Odpis neporavnanih zapadlih terjatev KS Vače do svojih dolžnikov

 

 

Računovodska služba Neras d.o.o. nas je obvestila, da je prišlo do napake pri obračunavanju grobarin pri Bregar Bojanu in Bregar Silvi. Oba sta imela najeta dva grobova. Pred tremi leti sta se enemu grobu odpovedala in s strani računovodske službe to ni bili ustrezno zavedeno. Posledično so jima še vedno pošiljali položnice za oba grobova. Za leto 2017 in 2018 sta plačala položnici za en grob, kar je bilo pravilno. Ostale izstavljene položnice je potrebno stornirati. Zahtevek za odpis terjatev št. 130062 (Bregar Bojan, Kandrše 8) za 28 EUR in 130063 (Bregar Silva, Kandrše 8) za 28 EUR je bil s strani računovodske službe že posredovan na Občino Litija (Joži Belja). 

Sklep 1: Zaradi napake v računovodskih evidencah se dokončno odpiše terjatve št. 130062 (Bregar Bojan, Kandrše 8) za 28 EUR in 130063 (Bregar Silva, Kandrše 8) za 28 EUR (izid glasovanja: 6 ZA, 0 PROTI).

 

 

Ad 5.

Izgradnja igrišča na Vačah

 

 

Izgradnja novega igrišča na Vačah je ena izmed prioritetnih nalog članov KS Vače, zato moramo poskrbeti, da se ta projekt kljub vsem oviram razvija naprej.

 

Dejstvo je, da nakup želenega igrišča zraven gasilskega doma (nad osnovno šolo) ni možen. Lastnici zemljišča v velikosti 12.000 m2 zahtevata izredno visoko ceno po m2, ki je visoko nad tržno ceno. Poleg navedenega nista pripravljeni prodati le dela zemljišča. Strošek nakupa zemljišča bi znašal krepko preko 600.000,00 EUR, za kar pa Občina nima sredstev oz. ta strošek niti ni ekonomsko upravičen.

 

Glede na navedeno se moramo nemudoma lotiti aktivnosti za nakup drugih zemljišč. Ocenjujemo, da druga najbolj ustrezna lokacija leži na zemljiščih z oznakami: 47/2, 48/2 in 48/1, Vse k.o. Vače in v lasti Rimskokatoliškega župnjistva Vače (skupna površina 3.789 m2).

 

Pred leti je bila s strani iniciative za izgradnjo igrišča na Vačah že pridobljena informacija, da je Ljubljanska škofija pripravljena omenjena zemljišča menjati za gozdne površine. Prisotni člani KS Vače smo soglasno podprli novo strategijo. Na Občino Litija bomo naslovili dopis in župana seznanili z našo novo pobudo in potrebnimi aktivnostmi, ki jih želimo, da jih predstavniki občine izvedejo v zvezi z nakupom zemljišča. Osnutek dopisa pripravi Brigita. Dopolni, podpiše in pošlje ga predsednik.

Sklep 2: Soglasno se podpre nova strategija za izgradnjo novega igrišča na Vačah, ki predvideva izgradnjo igrišča na zemljiščih parc. št. 47/2, 48/2 in 48/1, vse k.o. Vače. Na Občino Litija se pošlje pobuda oz. akcijski načrt za nadaljevanje aktivnosti v smeri na novo sprejete strategije (izid glasovanja: 6 ZA, 0 PROTI).

 

Pripraviti dopis Brigita :  Akcijski načrt – pobuda, priloga: sklep članov KS.  Nujno!

 

Ad 11.

Razno

 

 

-       Predsednik je pripravil in uspešno oddal projekt za prijavo na razpis za sredstva LAS.

 

-     Projektiranje javne ceste skozi naselje Vače: Po pridobljenih informacijah naj bi Direkcija za infrastrukturo zaradi načrtovanja državne ceste skozi Vače sedaj objavila razpis za izbiro projektanta. Projekt naj bi bil predvidoma zaključen 2021. Naš predlog, da se istočasno zgradi tudi varna šolska pot od kraja Ržišče do Klanca je bil s strani direkcije sprejet in se jim zdi smiseln. KS Vače bo vztrajala na stališču, da se mora Občina Litija nujno vključiti v projekt z izgradnjo vseh potrebnih inštalacij (kanalizacije, vodovod,….).

 

-    Izrednega pomena je, da se zahvalimo vsem, ki na kakršenkoli način pomagajo in delajo v dobrobit KS Vače (bodisi z donacijami, bodisi s prostovoljnim delom,…). Nataša Cirar je pred časom zašila šolske blazine, ki jih bo Ana poslikala, Tomaž pa bo objavil javno zahvalo.  Pri skrbi za urejeno okolico ude bi se zahvalili ekipi, ki je prebarvala ograjo (z Urošem Klincem na čelu) ter Pustolovskemu parku Geoss za donacijo barve. Zahvala gre tudi Janezu za izdelavo novih oglasnih desk.

-    Stopnišče do ude: Pri delovni akciji smo uspeli očistiti del stopnišča, ki vodi do Vaške ude. Urediti je potrebno še preostanek. Pogovarjali smo se o možnih rešitvah. Ena ideja je, da porušimo škarpo in izkopljemo še preostanek stopnišča (problem je, ker se stare stopnice končajo globoko pod cesto – zaradi nasipanja pri izgradnji te ceste). Druga izmed možnih rešitev je, da na novo naredimo stopnice od betonskega zidu dalje. Tomaž nam je predstavil idejo z nakupom že izdelanih betonskih stopnic, ki se jih enostavno položi na ustrezno podlago.

-     Sanacija ceste na Vovše: zavedamo se, da je cesta v groznem stanju oz. je na posameznih odsekih, skorajda ni več. Sredstev za asfaltiranje celotnega odseka nikoli ne bo dovolj. Ocenjujemo, da bi bilo pridobiti strokovno mnenje, kako se lotiti sanacije te ceste in se sistematično oz. postopoma lotiti popravil te ceste (nasipanje, ustrezen naklon, valjanje)...

Seja se je zaključila ob 22.30 uri.

 

Zapisala: Brigita Plemenitaš

KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

                                                                                             Predsednik Miloš Kimovec

 

Priloge:

 

      Lista prisotnosti z dne 19.5.2019

      Seznam terjatev, ki izpolnjujejo kriterije za dokončni odpis

 

Krajevna skupnost Vače
Vače 28, 1252 Vače

T: 01 897 60 02
E: info@ksvace.si