6. redna seja KS Vače (15. 10. 2019)

KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VAČE

Datum: 15. 10. 2019

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 6. REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VAČE

 

 

 

 

ki je potekala v ponedeljek, dne 25. 9. 2019 s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Vače, na naslovu Vače 28, 1252 Vače.

 

Sejo je vodil Miloš Kimovec, predsednik Krajevne skupnosti Vače. Zapisnik je vodila Brigita Plemenitaš.

  Prisotni člani: Miloš Kimovec, Brigita Plemenitaš, Danijela Indof, Anže Indof, Tomaž Cirar, Boštjan Tič

  Odsotni člani: Ana Vrhovec

  Ostali prisotni: župan Franc Rokavec, Rado Šter

Ugotovljeno je bilo, da je na seji prisotna potrebna večina članov. Podpisana lista prisotnosti se nahaja v prilogi tega zapisnika. Predlagan je bil naslednji

 

DNEVNI RED:

 

1.

Aktivnosti v povezavi z izgradnjo igrišča na Vačah

2.

Seznanitev s predvidenimi aktivnostmi Občine Litija na področju cest

3.

Pregled in potrditev Zapisnika 5. redne seje sveta KS Vače z dne 19. 6. 2019

4.

Pobuda za ureditev prostora ob cerkvi

5.

Dejavnosti v telovadnici in ureditev pomanjkljivosti

6.

Predvidene aktivnosti članov KS Vače do konca leta 2019

6.

Razno

 

 

S predlaganim dnevnim redom so se strinjali vsi prisotni.

 

 

Ad 1.

Aktivnosti v povezavi z izgradnjo igrišča na Vačah

 

 

Miloš Kimovec, predsednik KS Vače, je na 6. redni seji v imenu vseh sprejel in pozdravil Franca Rokavca, župana Občina Litije.  Ker je izgradnja novega igrišča na Vačah ena izmed prioritet članov KS Vače v tem mandatu, smo na začetku pozornost posvetili tej temi. Na Občino Litija smo že meseca junija 2019 naslovili pobudo za nadaljevanje aktivnosti na tem področju. Župana smo še osebno seznanili, da smo odločeni, da bomo ta cilj v tem mandatu tudi dosegli, saj želimo z izgradnjo športnega igrišča izboljšati kvaliteto življenja krajanov in krajank. Kljub vsem naporom, ki so bila do sedaj vložena v pogajanja za odkup zemljišč pri gasilnem domu na Vačah, je sedaj jasno, da z nakupom ne bomo uspeli. Zaradi navedenega bomo nadaljevali aktivnosti za izgradnjo šolskega igrišča na Vačah na drugi lokaciji. Na 5. redni seji KS Vače z dne 19. 6. 2019, smo soglasno sprejeli sklep, da bi bila za izgradnjo novega športnega igrišča najbolj primerna zemljišča parc. št. 47/2, 48/2 in 48/1, vse k.o. Vače, ki so sedaj v lasti Župnije Vače.  Zemljišča se nahajajo v neposredni bližini šole, imajo ustrezno namensko rabo (osrednje območje centralnih dejavnosti), njihova skupna površina pa znaša slabih 5.000 m2.

Župana smo pozvali, da se v najkrajšem možnem času dogovori za sestanek s pristojnimi na Ljubljanski nadškofiji na temo pridobitve zgoraj navedenih zemljišč, saj se želijo pogovarjati le z njim. Na sestanku želimo sodelovati tudi predstavniki KS Vače. Župan je potrdil, da je Ljubljanska nadškofija pripravljena ta zemljišča izključno zamenjati za gozdne površine. Z letošnjim rebalansom proračuna Občine Litija smo izgubili tudi sredstva, ki so bila namenjena nakupu zemljišča. Dejstvo je, da nakupa v letošnjem letu v vsakem primeru ne bi mogli realizirati, zato pa je napočil čas, da se dokončno dogovorimo s škofijo za odkup oz. zamenjavo zemljišč. Župan je obljubil, da bo stopil v stik z g. Zakrajškom, ki je ekonom v škofiji in preveril ali bo zadostna zamenjava v naravi ali bo potrebno plačati tudi odškodnino.

 

Glede proračuna je župan povedal, da na žalost več investicij hkrati občina ne more peljati. Določene so prioritete na občinski ravni (Vrtec Litija, šola Hotič). Cilj je, da Najdihojca končajo v letu 2022, šola v Hotiču pa se zgradi do 2023.V KS Vače so po oceni župana tudi druge prioritete, ki se morajo izpeljati - npr. cestna infrastruktura. Zaradi neurja je prišlo do težav na določenih odsekih v občini, sanacije pa bodo bremenile proračun za skoraj 0,5 mio EUR,....Glede na navedeno je župan mnenja, da je potrebno razmisliti še o zunanjih virih za izdelavo igrišča na Vačah.

 

KS Vače kljub navedbam župana vztraja, da igrišče na Vačah ostaja prva prioriteta - za to smo bili izvoljeni. Župana smo opozorili, da za sanacijo hudournikov občina dobi sredstva od države. Župana smo razumeli, da ne moremo imeti vsega, ampak smo ga opozorili, da kljub temu obstajamo.  Župana smo spomnili tudi na to, da je na zboru krajanov javno obljubil, da igrišče na Vačah bo. Ker Občina Litija prodaja zemljišča na Vačah je Anže Indof predlagal, da sredstva od prodaje teh zemljišč ostanejo na Vačah. Župan je to možnost izključil.

Župan predlaga, da najprej pridobi uradne okvirne pogoje s strani škofije. KS Vače lahko pri krajanih interno povpraša, ali je kdo pripravljen prodati gozdna zemljišča. Gozd je potrebno prodajati javno - z objavo na oglasni deski UE Litija - zaradi predkupnih upravičencev. Kot informacija - v Hotiču so sklenili tripartitno pogodbo med prodajalcem, občino in škofijo. Škofija želi, da je gozd na območju posamezne fare. Župana smo vprašali, ali v praksi škofija podeli stavbno pravico za 99 leti. Župan je mnenja, da ne. 

Sklep št. 1: Župan Občine Litija Franc Rokavec bo nemudoma pričel s pogovori in pogajani z Ljubljansko škofijo glede odkupa zemljišč za izgradnjo igrišča na Vačah. Predstavnike KS Vače bo vključil v pogajanja. Uradno potrjeno ponudbo za odkup zemljišč se pridobi še v letu 2019 (izid glasovanja: 6 ZA, 0 PROTI)

Župana smo vprašali kdaj se predvideva otvoritev mrliške vežice na Vačah.  Povedal je, da je pogodba za širitev ceste že podpisana, zemljišča pa odkupljena. Izvajalec je moral do konca septembra 2019 vložiti vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja. Cilj je, da bi bilo do 1. novembra pridobljeno uporabno dovoljenje. Tudi cesta bi morala biti do takrat urejena.

Župana smo opozorili, da je bilo dogovorjeno (in vključeno v sam projekt), da se bo odstranil tudi vodnjak pri gasilskem domu, da bodo lahko do parkirišča dostopali tudi avtobusi. Župan si je opombo zapisal in obljubil, da bo zadevo preveril na občini.

Ad 2.

Seznanitev s predvidenimi aktivnostmi Občine Litija na področju cest

 

 

Na seji občinskega sveta Občine Litija so bili člani seznanjeni, da se bo občina intenzivneje posvetila problematiki krajevnih cest in poti, ki so potrebne vse večjih sanacij in obnov, sredstev pa ni nikoli predvidenih. Župana smo vprašali, kaj na tem področju pričakuje od KS Vače.

Župan je povedal, da gre za zapleteno zadevo in da niso vse krajevne skupnosti pripravljene na ažurno sodelovanje in na hitro pripravo programov za sanacijo lokalnih cest. V zvezi z javnimi potmi je razmišljal, da bi do sredine oktobra sklical predsednike svetov KS ter KSP Litija, da se natančno dogovorijo, katere stvari bi pripravile KS, katere pa komunala. Na sestanku bi se pogovarjali tudi o prioritetah.  Prizna, da je občina preveč »šparala« z vzdrževanjem cest. Letos so zaznali pozitivne učinke (manj škode) na cestah, kjer je komunala pristopila k čiščenju propustov. Cilj je, da bi komunala z vozilom za črpanje greznic v enem letu prečistila propuste na občinskih cestah. Komunala ima trenutno samo kapacitete za čiščenje greznic. Narediti bo potrebno načrt čiščenja propustov ter izdelati navodila za lokalne vzdrževalce cest in jim jasno predstaviti, kaj se od njih pričakuje in kaj se šteje za opravljeno storitev. V informacijo - dva delavca uredita v enem dnevu od 2-3 km cest, drugi dan pa propuste. Miloš predlaga, da se ceste, kjer se mašijo propusti, prioritetno uredijo. 

Župana smo seznanili, da krajane zanima če se lahko v primeru, da naredijo vse predpriprave za asfalt, obrnejo na občino za položitev asfalta. Župan opcije ni zaprl in se mu je zdela zanimiva. Pobude naj se posredujejo na občino, kjer jih bodo individualno obravnavali.

Župan nas je seznanil še, da občina pri cestah ne mora poračunati DDV in se niso uspeli dogovoriti drugače.

Župana smo opozorili tudi na problematične odseke proti Vovšam. Župan se je strinjal, da je asfaltiranja tega dela pomembno (slasti od situle do vodohrama). Predlaga, da pri programu ukrepov to izpostavimo. Župana smo seznanili, da smo člani KS Vače ceste pregledali na terenu in naredili prioritete. Potrebujemo še podrobnejše rešitve glede posamezne sanacije in narediti finančno oceno. Želimo se namreč dobro pripraviti in imeti konkretne argumente. 

Župan je povedal, da letos občina že ni podpisala pogodbe z Republiko Slovenijo in da bodo sredstva iz tega naslova na voljo drugo leto. Še enkrat smo ga opozorili, da naj bi se leta 2021 začela obnova ceste na Vače in da bo občina morala vzporedno poskrbeti za pločnike in ostalo infrastrukturo.

 

Sklep št. 2: Člani KS Vače se vsak za svoje območje ponovno opredelijo glede prioritet in podajo komentarje na že obstoječi dokument o cestah, katerega zadnjo verzijo bo predsednik poslal članom na elektronski naslov (izid glasovanja: 6 ZA, 0 PROTI).

Župana se je ponovno opozorilo na problematiko vodovoda v Ržiščah. Cevi so že napeljane. Župan pravi, da morajo oddati še projekt za izdajo dovoljenja. Se strinja, da bi bilo potrebno zadevo izpeljati do konca.

Župana smo seznanili, da smo prejeli račun za pozidavo obzidja na pokopališču v znesku cca. 28.000,00 EUR. S strani prejšnje predsednice KS Vače smo dobili informacijo, da KS Vače plača znesek 20.000 EUR. Župana smo opozorili, da KS Vače ni nikoli izdala naročilnice. Župan je povedal, da se v zadevo ni vtikal. Seznanjen je, da se je okvirno dogovorilo kakšen bo strošek občine in kakšen bo strošek KS.

KS Vače sedaj zanima, na kakšni osnovi sploh lahko plača račun za izgradnjo obzidja. Preverili smo zaračunano vrednost opravljenih del, ki je korektna. Kakšne so torej pravne možnosti za plačilo izvajalcu, glede na to, da dela niso bila narejena na podlagi naročilnice? Župan je obljubil, da bo zadevo preveril oz. jo predal pravniku, ki nam bo svetoval. Pravnik je na dopustu, po 1.10 ga ne bo več, zato se išče nov.

Sklep št. 3: KS Vače s plačilom računa za izgradno obzidja pri pokopališču počaka do pridobitve pravnega mnenja s strani Občine Litija, iz katerega bo razvidno na kakšni pravni osnovi lahko to storimo (izid glasovanja: 6 ZA, 0 PROTI).

Župana smo obvestili še, da imamo na Vačah novo  pridobitev t.j. »klopca ljubezni«. Župan se strinja z objavami v občanu in na spletnih straneh občine.

Ad 3.

Pregled in potrditev Zapisnika 5. redne seje sveta KS Vače z dne 19. 6. 2019

 

 

Na zapisnik, ki je bil v pregled in usklajevanje članom KS Vače posredovani tudi po elektronski pošti, ni bilo pripomb.

 

Sklep št. 4: Potrdi se Zapisnik 5. redne seje Sveta KS Vače z dne 19. 6. 2019 (izid glasovanja: 6 ZA, 0 PROTI).

 

 

Ad 4.

Pobuda za ureditev prostora ob cerkvi Sv. Andreja na Vačah

 

 

Anže Indof nas je seznanil s prejeto pobudo s strani krajana za ureditev prostora ob cerkvi Sv. Andreja na Vačah. Andrej Vrhovec je namreč pripravljen financirati in urediti novo ograjo na desnem delu zemljišča cerkve v primeru, da bi KS Vače kupila ali vsaj subvencionirala otroška igrala ali kaj podobnega. Cilj je urediti kotiček ob cerkvi. Pred izvedbo kakršnihkoli aktivnosti se je potrebno pogovoriti z župnikom in od njega pridobiti ustrezno soglasje.

 

Ad 5.

Dejavnosti v telovadnici in ureditev pomanjkljivosti

 

 

Iz naslova najemnin in drugih prejemkov iz sklopa telovadnice so se nabrala določena sredstva, ki jih bi bilo smotrno investirati. Anže Indof je predlagal, da se sredstva namenijo za nakup sistema ozvočenja (in mikrofonov) ter za športno opremo za šolarje. Po prvem pridobljenem predračunu naj bi ozvočenje stalo cca. 4.000,00 EUR. Anže Indof se bo obrnil še na Nagode Boštjana, ki bo opravil terenski ogled telovadnice in svetoval, kakšno ozvočenje bi bilo najbolj primerno. Učiteljica telovadbe je predlagala, da se kupi nov drog za plezanje (cel sistem naj bi stal cca. 2.000 EUR).  Sedanja vrv za plezanje ni več v uporabi. Miloš Kimovec je opozoril, da moramo biti pri porabi sredstev pozorni na stroške ogrevanja, ki se prav tako plačujejo iz tega konta (čez zimo so tudi stroški ogrevanja višji – do maja 2020 jih bo nastalo še cca 3.000 EUR).

Sklep št. 5:  Boštjan Tič pridobi podatek pri Joži Belja o dejanskem stanju sredstev za telovadnico po odbitku vseh rednih stroškov kot so ogrevanje in drugi obratovalni stroški (izid glasovanja: 6 ZA, 0 PROTI).

Tomaž Cirar je predlagal, da realiziramo idejo o brezplačni vadbi za krajane v prostih terminih v telovadnici na Vačah (torek, četrtek). Krajane je potrebno preko FB strani predhodno obvestiti o planirani aktivnosti (npr. odbojka, košarka, namizni tenis, badminton,...) in o točnem terminu ter jih povabiti k udeležbi. Sproti bi se dogovarjali, kdo izmed članov bi lahko vodil aktivnost in skrbel za odklepanje in zaklepanje telovadnice. Mesec oktober bo poskusni mesec, da preverimo ali obstaja interes med krajani. 

Ad 6.

Predvidene aktivnosti članov KS Vače do konca leta 2019

 

 

Naredili smo načrt za predvidene aktivnosti KS Vače do konca leta 2019.

 1. Andrejev sejem (1.12.2019) – z Dominikom Pečarjem se povežemo za stojnice. Prireditev je potrebno prijaviti. Posredovati je potrebno povabilo lokalnim društvom, šoli, vrtcu ter organizirati  sestanek s kulturnim društvom ter gasilci (promet). Povabilo ter vabilo na sestanek (ki se združi z naslednjo sejo, ki bo dne 6.11.2019) se pošlje dne 17.10.2019 (zaradi organizacije dogodka). Boštjan bo prosil Dominika za seznam stalnih udeležencev na sejmu ter za najem stojnic.

 2. Miklavž – ohrani se tradicija, da se hodi po hišah. Problem je pridobiti mlade, ki bi sodelovala pri tem običaju. Miklavževanja v cerkvi ne bomo organizirali.

 3. Obdarovanje otrok – letos bi otroke obdaril dedek mraz v telovadnici, kjer bi potekala tudi predstava. Kontaktirati je potrebno Družinsko gledališče Kolenc (Miloš). Otrokom bi podarili darila v vrednosti cca 10 EUR (za vsebino darila se še dogovorimo, nabavili bi jih v KZ Litija - Vače). Informacijo o številu otrok bo pridobila Danijela na Občini Litija. Ana oblikuje vabila za otroke, ki bi bila poslana vsem otrokom v KS Vače (rojenim po letu 2009). Hiršel Primoža bomo prosili za kuverte in znamke oz. se pozanimali o strošku pošiljanja (Boštjan).  Obdarovanje bo potekalo dne 22.12.2019 ob 16.00 uri v telovadnici POŠ Vače.

 4. Društvo žena in deklet ima namen organizirati dogodek – peko kostanja. Namen imajo angažirati otroke, ki vadijo inštrumente ter krajanom podariti lep večer na vaškem trgu. Miloš predlaga, da bi KS Vače podpirala vse krajane, ki imajo namen organizirati kakšne dogodke (predstavil je Irski večer – Tolsti Vrh, pripovedovanje pravljic). Porodile so se še nove ideje npr. Ržiška noč (peka koruza), kresovanje v Lazah,...

 5. Aktivnosti med počitnicami – nadaljevali bi s tradicijo med zimskimi počitnicami.  

Ad 7.

Razno

 

 

Preleteli smo tudi izvajanje aktivnosti s strani članov KS:

 • Boštjan Tič ima sedaj tudi pooblastilo predsednika za izstavljanje računov/podpisovanje naročilnic (Joži Belja je s tem seznanjena);

 • Na spletno stran KS Vače je potrebno ažurno oddajati zapisnike, saj smo prejeli tudi pripombo krajanov, da tega ne izvajamo (podpisano zadnjo verzijo zapisnika v pdf formatu, Tomaž Cirar);

 • Spletno stran KS Vače je potrebno posodobiti (Tomaž Cirar),

 • Na področju medgeneracijskega sodelovanje ni bilo nič novega. Na festival se nismo odzvali.

 • Telovadnica: Anže Indof je izdelal urnik uporabe telovadnice. Z ravnateljem je potekalo usklajevanje razpoložljivosti telovadnice med 14.00 in 16.00 uro. 

 • Rado Šter je povedal, da je potrebno preveriti podatek, kakšno je stanje na kontu za ceste (to bo uredil Boštjan).

 • Sredstva LAS - na žalost sredstev nismo uspeli pridobiti.

 • Anže Indof nas je seznanil s podatkom, da bo po letu 2020 UEFA (Čeferin) namenila 11 mio EUR za program nogometa v šolah (50.000 EUR/projekt povezan s šolo). Ob novemu igrišču bi lahko postavili še igrala in zunanji fitnes (kot imajo na Krtini) ter pumptrack (kolesarski park).

 • Občina se je prijavila na razpis za postavitev električnih polnilnic, ki bi jih postavili tudi na novem parkirišču na Vačah in v Slivni,

 • Boštjan Tič bo poslal Brigiti ažuren seznam dolžnikov (grobarine), zaradi priprave gradiva za dokončni odpis terjatev;

 • KSP Litija je objavila nov cenik za grobarine in pokope, na katerega KS nima pristojnosti podajanja pripomb. Stroški za krajane bodo občutno večji;

 • Preveriti je potrebno, ali je Jasni Klinc kdo odgovoril na njeno sporočilo, v katerem je izrazila interes za govore na pogrebih (Tomaž, Ana);

 • Delovna akcija - pri šoli je ponovno poškodovana ograja. Poiskati je potrebno rešitev za stopnice. Delovna akcija bo v prihodnjem letu.

  Seja se je zaključila ob 22.30 uri.

  Zapisala: Brigita Plemenitaš
  KRAJEVNA SKUPNOST VAČE
                                                                                              Predsednik Miloš Kimovec

  Priloge:

  ●  Lista prisotnosti z dne 25.9.2019

Krajevna skupnost Vače
Vače 28, 1252 Vače

T: 01 897 60 02
E: info@ksvace.si