7. redna seja KS Vače (6. 11. 2019)

KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VAČE

Datum: 6. 11. 2019

 

 

  

 

 

 

ZAPISNIK 7. REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VAČE IN ZAPISNIK SESTANKA Z DRUŠTVI

 

 

 

 

ki je potekal v sredo, dne 6. 11. 2019 s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Vače, na naslovu Vače 28, 1252 Vače.

 

Sejo in sestanek je vodil Miloš Kimovec, predsednik Krajevne skupnosti Vače. Zapisnik je vodila Brigita Plemenitaš.

  Prisotni člani: Miloš Kimovec, Brigita Plemenitaš, Boštjan Tič

  Odsotni člani: Danijela Indof, Anže Indof, Tomaž Cirar, Ana Vrhovec

  Ostali prisotni: Rado Šter, Alenka Čebular (DŽD Vače), Anka Kolenc (DG Kolenc), Špela Cvetežar (KUD Lipa Vače), Aleš Avbelj (PGD Vače)

Podpisana lista prisotnosti se nahaja v prilogi tega zapisnika. Ugotovljeno je bilo, da na seji ni prisotna potrebna večina članov, zato je bil predlagan spremenljen

 

DNEVNI RED:

 

1.

Sestanek z društvi: Andrejev sejem - aktivnosti in udeležba s strani društev

2.

Projekt ‘’manj sveč za manj grobov’’ - pobuda društvom za namensko porabo sredstev

3.

Pregled zapisnika prejšnje seje

4.

Renovacija ceste Kobiljek - Sava

5.

Pregled ponudb in razprava glede ozvočenja v telovadnici

6.

Prostor ob cerkvi - predlogi 

7.

Razno

 

 

S predlaganim dnevnim redom so se strinjali vsi prisotni.

 

Ad 1.

Sestanek z društvi: Andrejev sejem - aktivnosti in udeležba s strani društev

 

 

Predsednik je na začetku pozdravil vse prisotne in se jim zahvalil za udeležbo. Ugotavlja, da je prisotnih premalo članov KS Vače, da bi lahko zagotovili sklepčnost, zato bo 7. redna seja preložena. O novem terminu bodo člani KS Vače obveščeni. 

 

Andrejev sejem na Vačah

 

Potekal bo dne 1.12.2019 v organizaciji KS Vače in s pomočjo in sodelovanjem članov krajevnih društev. Za vso potrebno logistiko (stojnice, prijavo dogodka, povabilo krajanov in uporabnikov stojnic) bo poskrbela KS Vače, od predstavnikov društev pa so dobrodošli vsi predlogi, kako bi lahko dogodek izgledal in kako bi ga lahko popestrili. Prisotni predstavniki društev so potrdili, da so pripravljeni sodelovati.

 

Člani PGD Vače so tudi tokrat pripravljeni poskrbeti za varnost na dogodku, ponudili pa bodo pomoč pri postavitvi treh stojnic, ki so v solastništvu Društva Geoss in DŽD Vače. Tudi ostale stojnice (predvidoma jih bomo potrebovali okoli 20) so že rezervirane, ponudnik pa jih bo postavil in pospravil sam. 

Andrejev sejem se vedno prične po maši – to je ob 10.00 uri. Župnik otvori sejem z žegnanjem, zato ga je potrebno seznaniti z dogodkom. Sledil bo kulturni del (ki naj ne bi trajal več kot 1 uro): začel se bo z govorom predsednika KS Vače, sledil bo etnološki vložek in deklamacije s strani DG Kolenc (oz. dramskega krožka), k sodelovanju bi lahko povabili še Glasbeno šolo Kokalj in NLP (plesna točka). Tomota bosta Miloš in Boštjan tudi letos povabila k sodelovanju - vrtenje glasbe ter družabne igre.

Poskrbeti je potrebno tudi, da bodo stojnice polne lokalnih izdelkov in dobrot. Absolutno prednost pred vsemi imajo krajani. S strani KS Vače bo potrebo posredovati vabila udeležencem k rezervaciji stojnice., ki jo bodo lahko naredili pri Dominiku Pečarju. 

Ostalo 

Prižig prazničnih luči: Alenka Čebular iz DŽD Vače je povedala, da sta se s predsednico pogovarjali, da bi lahko letos v društvu poskrbeli za dogodek ob prižigu prazničnih luči. Lansko leto je smreko postavil g. Herman, storitev pa je plačala Občina Litija. Letos bi praznične luči priskrbela KS Vače preko KPL. Miloš Kimovec je podal idejo, da z lučkami lepo okrasimo lipo, ki stoji ob kapelici - s tem bi pokazali, da imamo čut do okolja in svojo ekološko usmerjenost. Vsem je bila ideja všeč. DŽD Vače poskrbi za dogodek, ki bi se zgodil v soboto, dne 14.12.2019, okrasitev drevesca z okraski, ki bi jih krajani izdelali na delavnicah. 

Dedek mraz: KS Vače bo 22. decembra ob 16.00 uri v telovadnici organizirala krajšo predstavo z obdarovanjem otrok s strani Dedka mraza. Špela Cvetežar je povedala, da bi lahko nastopile tudi trebušne plesalke, ki že pridno vadijo. Za glasbeni vložek bi lahko povabili Glasbeno šolo Kokalj. Na koncu pa bo DG Kolenc poskrbelo za 25-30 min predstavo z Dedkom mrazom, ki bo obdaroval otroke. Mogoče bi lahko izkoristili priložnost tudi za seznanitev krajanov s preteklim delom KS Vače. DŽD Vače bo poskrbelo za pogostitev.

 

Ad 2.

Projekt ‘’manj sveč za manj grobov’’ - pobuda društvom za namensko porabo sredstev

 

 

V okviru projekta “Manj sveč za manj grobov” je na parkirišču pred vaškim pokopališčem dne 31.10. in 1.11.2019 stala stojnica na kateri se je pobiralo prostovoljne prispevke. Zahvaljujemo se članom KS Vače in Društvu žena in deklet Vače, ki so sodelovali pri tem projektu in skupaj zbrali 395 EUR sredstev.  Predsednik KS Vače je prisotne predstavnike društev pozval, da podajo predlog komu bi lahko z navedenimi sredstvi najbolj pomagali (humanitarni namen). 

Špela Cvetežar že nekaj časa sodeluje v tem projektu kot prostovoljka. Povedala je, da se ponavadi že v naprej določi, za kakšen namen se sredstva zbira, da se lahko to propagira že na stojnici. Letos zaradi časovne stiske to ni bilo mogoče. Tudi ona predlaga, da se pomaga krajanom v socialni stiski, ki zagotovo obstajajo (družina z otroki s posebnimi potrebami,…). KS Vače zbira predloge, komu bi lahko pomagali. Oseba/e, kateri bodo namenjena zbrana sredstva bo ostala anonimna, zagotovo pa bo potrebna pomoči. 

Ad 7.

Razno

 

 

  • Anka Kolenc je opozorila na neurejenost okolice trgovine in okolico ekoloških otokov. Vprašali smo se, kdo skrbi za urejenost oz. kdo bi moral za to skrbeti? Koš za smeti je samo pri trgovini. KS Vače bi lahko poskrbela za več košev za smeti na vaškem trgu. 

  • Stroški obratovanja bankomata: Predsednico DŽD Vače zanima, kako je s plačilom stroška bankomata, saj je bilo rečeno, da naj bi ga vsako leto krilo drugo društvo. Gasilci plačujejo stroške obratovanja bankomata – elektriko in telekom - v višini cca 380 EUR/leto. Lansko leto je bil strošek poravnan s strani KS Vače. KS Vače se bo potrudila, da bo tudi ta strošek krila Občina Litija. Anko Kolenc je zanimalo, kdo skrbi za urejenost in čistočo bankomata. Boštjan Tič je povedal, da je to dolžnost tistega, ki bankomat polni. 

  • Uriniranje ob vaškem trgu: Alenka Čebular je opozorila, da nekateri krajani in vozniki avtobusa uporabljajo park ob cerkvi namesto stranišča. To je nespoštljivo, nekulturno in moteče. Lahko bi se označilo, da je to prepovedano početje in da bodo javna stranišča v sklopu mrliške vežice. Pojavilo se je vprašanje, kdo bo skrbel za urejenost teh sanitarij in za zaklepanje in odklepanje.

Alenka Čebular, Miloš Kimovec in Aleš Avbelj so sestanek zapustili ob 19.05 uri.

  • Anka Kolenc je prenesla pobudo predsednice DŽD Vače, da bi se v krajevni skupnosti izdelal seznam prostovoljcev (za delo na prireditvah, premike stojnic,….). Na zadnjem vaškem dnevu se je izkazalo, da prostovoljcev ni bilo dovolj. Boštjan je povedal, da je šlo za pomanjkanje komunikacije in da do sedaj težav s prostovoljci in sodelovanjem ni bilo. Težava je bila tudi, ker je bilo za organizacijo dogodka izredno malo časa, dogodek pa se je prekrival tudi z drugimi dogodki. Koliko je njemu znano se na ŠD Situla Vače ni nihče obrnil, pa so do sedaj vedno sodelovali. Gasilci so imeli pomisleke pri sodelovanju zaradi neustrezne komunikacije. Vzdrževati je potrebno simbiozo med društvi in potem težav s prostovoljstvom ne bo. 

  • Anka Kolec je povedala, da ima Društvo Geoss v najemu igrišče v Slivni, ki je last fizične osebe. S strani njihove zaposlene je bilo ugotovljeno, da se trava okoli igrišča ne kosi dovolj pogosto in da imajo zaradi navedenega težave z najemodajalcem. Kolikor je njej znano, bi moralo travo večkrat na leto kositi ŠD Situla Vače, v zameno za brezplačno uporabo igrišča. Boštjan Tič je kot član ŠD Situla Vače povedal, da sta travnik in okolica pokošena. Okolico morajo pokositi enkrat na leto, kar storijo s pomočjo gasilcev v okviru meseca požarne varnosti. Z lastnikom nimajo težav. Boštjan bo seznanil društvo glede težav s košnjo, obenem pa je povedal, da tudi vaške znamenitosti niso urejene in vzdrževane. Pravi, da se vsi po svoje trudijo. Boštjan pove, da je šlo iz žepa članov ŠD Situla Vače cca. 15.000 eur za urejanje okolice in postavitev brunarice. 

  • Anka Kolenc nas seznani, da je bila izdana knjiga Ivana Sivca z naslovom Obračun ob polni luni. Subvencionirana je s strani Družinskega gledališča Kolenc. Z izkupičkom od prodaje knjige bi subvencionirali muzej samooskrbnosti, ki bi ga zgradili na Vačah (gospodarsko poslopje zraven njihove hiše). Gre za ljubezenski roman, ki je postavljen v zgodovinske čase na Vačah. Zdi se ji, da bi bila knjiga lahko tudi lepo promocijsko darilo. Cena je 33,10 EUR in se prodaja na pošti. Naklada 700 izvodov. Gledališče bo imelo tudi stojnico na Andrejevem sejmu. KS Vače lahko preko FB pošlje sporočilo krajanom o izdaji te knjige.

 

Sestanek se je zaključil ob  19.35 uri.

 

 

Zapisala: Brigita Plemenitaš
 

KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

Predsednik Miloš Kimovec

 

Priloge:

●  Lista prisotnosti z dne 6. 11. 2019

Krajevna skupnost Vače
Vače 28, 1252 Vače

T: 01 897 60 02
E: info@ksvace.si