Konstututivna seja KS Vače (14. 12. 2018)

KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VAČE

Datum: 14.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VAČE

 

 

 

ki je potekala v petek, dne 14.12.2018 s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Vače, na naslovu Vače 28, 1252 Vače.

 

Skladno s Statutom Občine Litija je sejo sklicala Sonja Zidar Urbanija, kot prejšnja predsednica sveta Krajevne skupnosti Vače. Sejo je vodil Miloš Kimovec. Zapisnik je vodila Brigita Plemenitaš.

 

 • Prisotni: Sonja Zidar Urbanija, Miloš Kimovec, Danijela Indof, Anže Indof, Brigita Plemenitaš, Robert Garantini

 

 • Odsotni:  Boštjan Tič, Ana Vrhovec, Tomaž Cirar

 

Ugotovljeno je bilo, da je na seji prisotnih večina novo izvoljenih članov. Podpisana lista prisotnosti se nahaja v prilogi tega zapisnika. Predlagan je bil naslednji

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1.

Poročilo o volitvah v svet krajevne skupnosti Vače

2.

Poročilo o delu sveta krajevne skupnosti Vače v preteklem mandatnem obdobju

3.

Razrešitev članov sveta krajevne skupnosti Vače iz preteklega mandatnega obdobja

4.

Primopredaja oz. prenos poslovanja

5.

Volitve predsednika(ce) in podpredsednika(ce) krajevne skupnosti Vače

6.

Razno

 

 

 

 

Ad 1.

Poročilo o volitvah v svet krajevne skupnosti Vače

 

 

Prisotni so se seznanili z rezultati volitev z dne 18.11.2018 v svet Krajevne skupnosti Vače. V svet krajevne skupnosti Vače so bili za mandatno obdobje od 2018 do 2022 izvoljeni naslednji člani:

 

 • članica Brigita Plemenitaš
 • član Miloš Kimovec
 • član Anže Indof
 • član Tomaž Cirar
 • član Boštjan Tič
 • članica Danijela Indof
 • članica Ana Vrhovec

 

Novo izvoljenim članom sveta krajevnih skupnosti so bila od pristojne volilne komisije vročena potrdila o izvolitvi.

 

 

Ad2.

Poročilo o delu sveta krajevne skupnosti Vače v preteklem mandatnem obdobju

 

 

Sonja Zidar Urbanija je podala ustno poročilo o delu sveta krajevne skupnosti Vače v preteklem mandatnem obdobju ter podala nekatere odgovore na vprašanja prisotnih. Aktualnega finančnega poročila in drugih pisnih poročil na seji ni predložila.

 

Dogovorili smo se, da bo aktualno finančno poročilo poslano naknadno in sicer po elektronski pošti na naslov vseh novih članov KS Vače. Preko elektronske pošte bo posredovala tudi drugo korespondenco, ki jo ima shranjeno v elektronski obliki.

 

 

Ad3.

Razrešitev članov sveta krajevne skupnosti Vače iz preteklega mandatnega obdobja

 

 

S potrditvijo mandatov novo izvoljenim članom sveta krajevne skupnosti Vače, preneha mandat članom, ki so bili imenovanim za mandatno obdobje 2014 -2018, in sicer:

 

 • predsednici Sonji Zidar Urbanija
 • članu Boštjanu Strmljanu
 • članici Vidi Pograjc
 • članu Robertu Garanatiniju
 • članici Mariji Vozel
 • članu Simonu Mizoriju in
 • članu Dominiku Pečarju.

 

 

Ad4.

Primopredaja oz. prenos poslovanja

 

 

Sonja Zidar Urbanija je novim članom predala ključe prostorov KS Vače. Ključe od prostorov KS Vače ima še vedno tudi Simon Mizori, ki bo ključe enemu izmed novih članov izročil naknadno.

 

Sonja Zidar Urbanija nas je seznanila z načinom in organizacijo dela razrešenih članov sveta KS. Seznanila nas je z imeni in priimki oseb, ki sodelujejo s krajevno skupnostjo Vače (računovodstvo, spletna stran, pogrebi, telovadnica, Občina Litija). Predala je tudi dokumentacijo in inventar, ki se nahaja v prostorih krajevne skupnosti Vače.

 

 

Ad5.

Volitve predsednika(ce) in podpredsednika(ce) krajevne skupnosti Vače

 

 

Prisotni, novo izvoljeni člani, so volili novega predsednika(co) in podpredsednika(co) krajevne skupnosti Vače. S strani Ane Vrhovec smo prejeli pisno glasovnico iz katere izhaja, da svoj glas za predsednika krajevne skupnosti Vače namenja Milošu Kimovcu. Pisna glasovnica se nahaja v prilogi tega zapisnika.

 

Na podlagi glasovanja prisotnih članov in prejete pisne glasovnice je bil za predsednika krajevne skupnosti Vače izvoljen in imenovan Miloš Kimovec.

 

Izid glasovanja: 5 ZA, 0 PROTI

 

 

Na podlagi glasovanja prisotnih članov krajevne skupnosti je bila za podpredsednico krajevne skupnosti Vače izvoljena in imenovana Brigita Plemenitaš.

 

Izid glasovanja: 4 ZA, 0 PROTI

 

 

 

 

Ad6.

Razno

 

 

Miloš Kimovec, predsednik krajevne skupnosti Vače, je pooblastil Brigito Plemenitaš, da v času njegove odsotnosti prevzame funkcijo predsednice krajevne skupnosti. Pooblastilo velja tudi za podpis zapisnika konstitutivne seje z dne 14.12.2018. Predmetno pooblastilo se nahaja v prilogi tega zapisnika.

 

Predsednik krajevne skupnosti bo predvidoma odsoten do 01.01.2019.

 

 

Seja se je zaključila ob 21.00 uri.

 

 

Zapisala: Brigita Plemenitaš

 

 

 

                                                                                              Brigita Plemenitaš,

                                                                                              po pooblastilu predsednika KS Vače,

                                                                                              Miloša Kimovca

 

 

 

 

 

 

 

Priloge:

 • Lista prisotnosti na Konstitutivni seji KS Vače
 • Pisna glasovnica Ane Vrhovec z dne 14.12.2018
 • Pooblastilo predsednika KS Vače z dne 14.12.2018

Krajevna skupnost Vače
Vače 28, 1252 Vače

T: 01 897 60 02
E: info@ksvace.si