Krajevna skupnost Vače

Logotip_Ks_Vace-Urška-Matoh-Bračič

Pitna voda na vačah

Prebivalci KS Vače smo bili vedno ponosni na vodo, ki je pritekla iz naših pip. Bila je hladna, osvežilna, neoporečna, čista in zdrava. Na žalost pa smo se v lanskem letu soočili z neljubo situacijo. Na vodovodnem sistemu Vače (vrtina Cvetež), ki skupaj meri 6890 m in zagotavlja pitno vodo 370 uporabnikom, so v mesecu oktobru 2020 na podlagi notranjega nadzora s strani KSP Litija d.o.o. in nadaljnjega monitoringa zaznali neskladje zaradi povečane vsebnosti koliformnih bakterij, enterokovov ter bakterije e-coli. Zaradi navedenega je bil predpisan ukrep prekuhavanja pitne vode pred uporabo za prehranske namene, ki je bil v veljavi od 12.10.2020 do 9.12.2020. Običajni ukrepi za odpravo vzrokov neskladja v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Vače niso zadoščali, zato je bila v novembru 2020 uvedena priprava vode in sicer dezinfekcija z natrijevim hipokloritom. Zaskrbljenosti in nezadovoljstva med krajani ni manjkalo, nekateri pa so zaradi onesnaženosti vode imeli celo zdravstvene težave. Vsi skupaj smo se v trenutku zavedeli, kakšno dragoceno vodo smo imeli in kako hitro smo jo zaradi lastne neodgovornosti in pomanjkanja skrbnosti tudi izgubili. Voda, ki sedaj priteče iz pipe še vedno nekoliko »diši« po kloru in nas vsakič znova opominja, da moramo za vodne vire skrbeti in jih varovati. Posebno pomembna za oskrbo z zdravo pitno vodo so vodovarstvena območja, na katerih je treba zagotoviti takšno ravnanje, da bodo vodni viri ostali neoporečni še za naslednje generacije. Odgovorno obnašanje kot del celovitega odnosa do okolja, na primer spoštovanje režima določenega na vodovarstvenih območjih, lahko prispeva k ohranjanju in izboljšanju kakovosti pitne vode. V KS Vače je bila v poletnih mesecih postavljena tudi nova prometna signalizacija na javni poti JP 708132 (Klenik-Vovše), ki označuje vodovarstveno območje za zajetje javnega vodovoda Vače in še posebej opozarja, da se je na tem področju potrebno skrbno in odgovorno obnašati in na ta način zmanjšati možnost onesnaženja naše pitne vode. Kot opozarjajo že sami prometni znaki je potrebno razlitja na tem območju prijaviti na številko 112. Gre namreč za ožji varstveni pas s strogim režimom varovanja, ki zajema bližnjo okolico zajetja, kjer je v kratkem času možno onesnaženje vode, kar se nam je tudi zgodilo. V tem varstvenem pasu je prepovedano ali samo v omejenem obsegu dovoljeno opravljanje določenih dejavnosti (prepovedana uporaba gnojevke in gnojnice v določenem času, omejeni odmerki hlevskega gnoja in gnojil, prepovedana je reja živine in sečnja lesa, omejeno glibanje ljudi, prepovedano odvažanje zemlje,….). Kako torej najlažje preprečujemo onesnaženja na vodnem viru? Idealni vir vode kot pitne je tisti, kjer vodi ni treba spreminjati njenih lastnosti, torej ji nič odvzemati in nič dodajati. Najvarnejše je varovanje vodnih virov z ureditvijo in spoštovanjem režima na vodovarstvenih območjih. Režim mora zajeti vse dejavnosti, ki lahko neposredno ali posredno doprinesejo k onesnaženju vode iz kmetijstva, industrije, prometa itd. Usklajevanje različnih interesov na istem prostoru bi moralo dati prednost oskrbi z vodo – gre za zaščito vode pred ljudmi za ljudi. Za konec pa še podatek, da je za Občino Litija značilna izredno majhna pokritost prebivalstva z javnim vodooskrbnim sistemom v ustreznem opravljanju. To se odraža tudi v KS Vače kjer živi približno 1.000 prebivalcev, pokritost z javnim vodooskrbnim sistemom pa znaša le 37%. Zelo si želimo, da bi bil naš javni vodovod ponovno takšen, kot si ga krajani zaslužimo – čist, neoporečen ter dostopen vsem.

Bolje je biti tam, kjer je dobra voda,

kot tam, kjer je dober kruh.

(Slovenski pregovor)

Krajevna skupnost Vače

Zapisala: Brigita Plemenitaš

Fotografija: Brigita Plemenitaš

Viri: – Poročilo o spremljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2020 na sistemih oskrbe s pitno vodo, ki so v upravljanju KSP Litija d.o.o. (Februar 2021)

– Pogosta vprašanja o pitni vodi (NIJZ, 2014)

– Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 – 2022

– Dopis Občine Litija z dne 30.11.2020

Accessibility